Rada COMPET o dlouhodobé strategii konkurenceschopnosti

Dne 2. března 2023 se v Bruselu uskuteční zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve formaci pro vnitřní trh a průmysl. V legislativní části by měla Rada přijmout dva obecné přístupy k návrhům směrnice o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a nařízení týkajícího se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování.

Ústředním bodem bude politická rozprava na téma „Dlouhodobá konkurenceschopnost a produktivita – 30 let vnitřního trhu a dále“ s ohledem na očekávanou dlouhodobou strategii konkurenceschopnosti a sdělení „30 let vnitřního trhu“. Plně fungující vnitřní trh by mohl v EU každoročně generovat celkový hospodářský přínos ve výši přibližně 12 % dodatečného HDP. Z toho důvodu je potřeba připravit přesný plán zaměřený na posílení konkurenceschopnosti EU, který musí zahrnovat všechny relevantní oblasti politiky, jež určují produktivitu a konkurenceschopnost společností na globálním trhu. Navrhovanými pilíři unijního modelu dlouhodobé konkurenceschopnosti budou: 1) Prosazování zásad naší tržní ekonomiky, včetně prohloubení vnitřního trhu, 2) Strategická otevřenost na podporu globálního volného obchodu, 3) Zlepšování právní úpravy s cílem zvýšit produktivitu, 4) Inovace a 5) Konkurenceschopné a zabezpečené dodávky energie

Diskuse v rámci pracovního oběda se zaměří na sdělení Komise: Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi.

Tradiční poselství Evropského byznysu:
BusinessEurope směruje své tradiční poselství před Radou COMPET na paní Ebbu Busch, náměstkyni švédského ministra pro energetiku, obchod a průmysl, a současnou předsedkyni EU Rady pro konkurenceschopnost. V dopise vítá krok švédského předsednictví k zařazení politické debaty o dlouhodobé konkurenceschopnosti a vnitřním trhu na program COMPET. Podniky naléhavě potřebují regulační prostor a komplexní soubor opatření na posílení konkurenceschopnosti, prohloubení jednotného trhu a zabránění deindustrializaci Evropy.

Průmyslový plán pro zelenou dohodu navržený Komisí je včasnou a nezbytnou iniciativou a může být krokem správným směrem. Oblast působnosti se však zdá být příliš omezený. Součástí čisté nulové transformace musí být všechna průmyslová odvětví, která by měla být podporována prostředím příznivým pro inovace namísto toho, aby ji dusila nadměrná regulační zátěž.

Jednotný trh. V rámci diskuse o nezbytném evropském úsilí o lepší kalibraci nástrojů státní podpory by EU měla zajistit zachování rovných podmínek a vyhnout se jakékoli fragmentaci jednotného trhu a závodům o dotace. Samotná změna pravidel státní podpory nemůže z dlouhodobého hlediska přinést výsledky, pokud EU bude nadále ignorovat klíčové regulační překážky na jednotném trhu a dopady regulačního rámce na konkurenceschopnost obecně.

BusinessEurope je povzbuzen rozhodnutím prezidentky von der Leyenové zavést povinnou „kontrolu konkurenceschopnosti“ pro všechny nové politické a legislativní iniciativy EU, stejně jako kroky švédského předsednictví Rady EU k prosazení této myšlenky. Taková kontrola by mohla zajistit hloubkovou diskusi o tom, jak strategie, programy, akční plány nebo jednotlivé regulační iniciativy EU ovlivňují naši schopnost růst a vytvářet pracovní místa, inovovat a konkurovat v mezinárodním měřítku. Kontrola konkurenceschopnosti by měla vycházet z dostupných nástrojů v rámci rámce lepší regulace a rozšiřovat je, aby se stala standardním milníkem srovnávání při tvorbě politik. BusinessEurope věří, že je možné navrhnout a aplikovat takovou kontrolu bez prodlení, mj. za účasti Rady a členských států.

Otevřený dopis BusinesssEurope na Ebbu Busch, předsedkyni Rady pro konkurenceschopnost

kategorie EU infoservis
zpět