Evropská Komise: Nový komplexní přístup k duševnímu zdraví

7. června 2023 zveřejnila Evropská komise své nejnovější sdělení o Evropské zdravotní unii: „Nový komplexní přístup k duševnímu zdraví“.

Toto sdělení, které zahrnuje 20 stěžejních iniciativ, je prvním a důležitým krokem k tomu, aby bylo duševní zdraví postaveno na roveň fyzickému zdraví a aby byl zajištěn nový, meziodvětvový přístup k otázkám duševního zdraví. Iniciativa se zaměřuje na následující tři hlavní zásady:1) adekvátní a účinná prevence, 2)přístup k vysoce kvalitní a cenově dostupné duševní péči a léčbě, 3) opětovné začlenění do společnosti po uzdravení.

Sdělení doprovázejí následující iniciativy k zajištění duševního zdraví při práci zvyšováním povědomí a zlepšováním prevence:
• Navrhovaná iniciativa na úrovni EU o psychosociálních rizicích: Komise provede vzájemné hodnocení právních předpisů a přístupů k vymáhání s cílem řešit psychosociální rizika při práci v členských státech s cílem a na základě jejích výsledků a příspěvků sociálních partnerů předložit iniciativu na úrovni EU o psychosociálních rizicích ve střednědobém horizontu.
• Dvě celoevropské informační kampaně:
  • - Kampaň EU-OSHA Zdravá pracoviště – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku, včetně zaměření na duševní zdraví při práci (2023–2025);
  • - Kampaň EU-OSHA Zdravá pracoviště o psychosociálních rizicích a duševním zdraví při práci se zaměřením na nová a přehlížená profesní odvětví, včetně zemědělství a stavebnictví, a skupiny včetně nízkokvalifikovaných, migrujících nebo mladých pracovníků (2026–2027/28).
Kromě těchto opatření na úrovni EU sdělení rovněž vyzývá členské státy:
  • - Podporovat politiky povzbuzující integraci lidí s duševním zdravím do společnosti a na trh práce, včetně činností sociální ekonomiky.
  • - Podporovat programy na pomoc lidem při hledání zaměstnání nebo účasti na programech návratu do práce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podpoře rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
  • - Plně a správně transponovat a uplatňovat právní předpisy EU o rovných příležitostech a rovném zacházení se ženami a muži v otázkách zaměstnání a povolání, o slaďování pracovního a soukromého života rodičů a pečovatelů a také o transparentnosti odměňování.
  • - Zvyšovat povědomí o problémech duševního zdraví zemědělců a obyvatel ve venkovských oblastech s podporou společné zemědělské politiky a rozvíjet a provádět politiky a osvědčené postupy, které pomohou zaměřit se na prevenci a posílit odolnost základních pracovníků, včetně zdravotnických odborníků, učitelů a zemědělců.
Celý dokument k nahlédnutí zde.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU
kategorie EU infoservis
zpět