Podzimní balíček EK k Evropskému semestru 2024

Dne 21. listopadu 2023 zveřejnila EK podzimní balíček dokumentů k evropskému semestru 2024: Roční strategii udržitelného růstu (ASGS), Zprávu o mechanismu včasného varování (AMR), návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (JER) a návrh doporučení k hospodářské politice pro eurozónu.

• Celý balíček:
https://commission.europa.eu/publications/2024-european-semester-autumn-package_en

• Výroční strategie udržitelného růstu stanovuje priority hospodářských politik pro evropský semestr 2024. Stejně jako v předchozích letech jsou priority strukturovány do čtyř dimenzí: 1. udržitelnost životního prostředí; 2. produktivita; 3. spravedlnost; 4. makroekonomická stabilita.
Po silném oživení v roce 2022 se hospodářská aktivita v EU zpomalila tváří v tvář vysoké inflaci a přísnějším podmínkám financování. Rychlá, rozhodná a koordinovaná politická reakce umožnila ekonomice odskočit a vypořádat se se sociálně-ekonomickými důsledky pandemie COVID-19 a ruské útočné války proti Ukrajině. EU se podařilo překonat výslednou energetickou krizi, snížit svou závislost na ruských fosilních palivech bez nutnosti přidělování plynu a vyhnout se recesi. Přestože ekonomika v roce 2023 zpomalila a rizika a nejistoty jsou vysoké, mimo jiné v důsledku situace na Blízkém východě, v EU nikdy nepracovalo více lidí a nezaměstnanost dosáhla historického minima, i když s různými rozdíly napříč členskými státy a regiony. I když strukturální problémy přetrvávají, nedávné úspěchy ukazují, že Evropa funguje nejlépe, když spolupracuje.
https://commission.europa.eu/system/files/2023-11/COM_2023_901_1_EN_ACT_part1_v6.pdf

• Zpráva o mechanismu včasného varování (AMR) identifikuje makroekonomické nerovnováhy v jednotlivých členských státech, pro významné nerovnováhy jsou pak navrženy hloubkové přezkumy. Pro ČR není hloubkový přezkum navrhován, i když zpráva věnuje pozornost problémům spojeným se silným růstem ceny bytů a se ztrátami nákladové konkurenceschopnosti.
https://commission.europa.eu/publications/2024-european-semester-alert-mechanism-report_en

JER 2024 si zachovává silné zaměření na provádění evropského pilíře sociálních práv v souladu s akčním plánem z března 2021, který vedoucí představitelé EU uvítali na sociálním summitu v Portu. To se děje zejména prostřednictvím tematických rámců, které pokrývají klíčové výzvy v oblasti rovných příležitostí a přístupu na trh práce, spravedlivých pracovních podmínek a sociální ochrany a začlenění ve světle socioekonomických výhledů a nejnovějších politických iniciativ. Zpráva monitoruje pokrok směrem k hlavním cílům EU pro rok 2030 v oblasti zaměstnanosti, dovedností a snižování chudoby, což rovněž uvítali vedoucí představitelé EU v Portu a na zasedání Evropské rady v červnu 2021. Toto vydání poprvé podává zprávu o pokroku při plnění národních cílů pro rok 2030 předložených členskými státy, jak byly předloženy a projednány na zasedání Rady EPSCO v červnu 2022.
https://commission.europa.eu/publications/2024-european-semester-proposal-joint-employment-report_en

 

kategorie EU infoservis
zpět