EK zpřísňuje podmínky pro fungování evropských rad zaměstnanců

Změny zpomalující rozhodování ve společnostech, zvyšují riziko přenosu citlivých informací. Zavádějí nerealistické sankce a podkopávají fungující dohody uzavřených před transpozicí přijetím směrnice.

Evropská komise zveřejnila dne 24. 1. 2024 návrh na revizi směrnice 2009/38/ES a zdůvodňuje to tím, že v probíhající transformaci světa práce poháněné snahou o ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelnost a zaváděním nových technologií může smysluplné zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na všech úrovních pomoci předvídat a zvládat změny, snižovat, snižovat ztrátu pracovních míst a zavádět nové technologie, udržet zaměstnatelnost a zmírnit dopad na systémy sociálního zabezpečení a související náklady na přizpůsobení. V nadnárodních společnostech nebo skupinách může k takovému zapojení významně přispět informování zaměstnanců a konzultace se zaměstnanci na nadnárodní úrovni. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES stanoví minimální požadavky na zřízení a činnost evropských rad zaměstnanců (ERZ). ERZ a nadnárodní informační a konzultační postupy doplňují informování zaměstnanců a konzultace se zaměstnanci na národní úrovni.

Hodnocení směrnice z roku 2018 potvrdilo její přidanou hodnotu a zlepšení, kterou přinesla v kvalitě a rozsahu informací pro zaměstnance. Rovněž identifikovala několik problémů, zejména nízkou míru vytváření nových ERZ, konzultace ERZ někdy neúčinné, překážky v přístupu ERZ k soudům a nedostatek účinných opravných prostředků a účinných a odrazujících sankcí v některých členských státech.

Cílem návrhu má být odstranění těchto nedostatků směrnice, a tím zlepšení účinnost rámce pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci na nadnárodní úrovni. Nemá vliv na unijní a vnitrostátní pravidla a postupy týkající se zapojení zaměstnanců na vnitrostátní úrovni.

Konzultace se zúčastněnými stranami

V souladu s článkem 154 Smlouvy provedla komise první a druhou fázi konzultací s evropskými sociálními partnery s cílem získat jejich názory, zaprvé, na potřebu a možné směřování opatření EU k řešení problémů souvisejících s fungováním ERZ, a následně o obsahu zamýšleného návrhu. V rámci druhé fáze konzultace vyjádřily organizace zaměstnavatelů svou připravenost zúčastnit se jednání směřujících k dohodě podle článku 155 Smlouvy; zaměstnanecké organizace, nikoli.
Odbory se domnívají, že výjimky z oblasti působnosti směrnice vedou k nerovným podmínkám, vytvářejí právní složitost a měly by být zrušeny.

Organizace zaměstnavatelů tvrdí, že je vhodné zachovat výjimky, přičemž zdůrazňují autonomii stran a potřebu zachovat dobře fungující stávající ujednání o informování a konzultacích.Návrh bohužel nerespektuje skutečnost, že sociální partneři na podnikové úrovni mají nejlepší předpoklady k řešení obtíží vyskytujících se v činnosti ERZ. Nový návrh tuto autonomii sociálních partnerů nerespektuje a neponechává dostatek prostoru pro manévrování s opatřeními, která vyhovují okolnostem na úrovni společnosti. Zaměstnavatelé se domnívají, že se návrh měl spíše zaměřit na změny zlepšující fungování ERZ v praxi a zajišťující právní jasnost a jistotu. Navrhovaná opatření nevytváří potřebný prostor pro sociální partnery na podnikové úrovni, aby mohli přicházet s vlastními řešeními, zajistit transparetnost, zlepšit efektivitu, vyhnout se zbytečným nákladům a administrativě pro zaměstnavatele a respektovat rozmanitost stávající praxe. Směrnice na tlak EP zavádí škodlivé požadavky, jako jsou nerealistické sankce, stejně jako změny zpomalující rozhodování ve společnostech, zvýšené riziko prozrazení citlivých informací a podkopávání fungujících dohod uzavřených před přijetím směrnice.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_24_147

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět