Výroční zpráva EK k Jednotnému trhu a konkurenceschopnosti 2024

Jednotný trh vyžaduje politickou odpovědnost a měl by představovat společné úsilí, společně se všemi aktéry a napříč všemi oblastmi politiky.

Komise zveřejnila novou výroční zprávu o jednotném trhu a konkurenceschopnosti. Zpráva podrobně popisuje konkurenční silné stránky a výzvy evropského jednotného trhu a sleduje roční vývoj podle devíti faktorů konkurenceschopnosti uvedených ve sdělení EU o dlouhodobé konkurenceschopnosti z roku 2023. Jedná se o fungování jednotného trhu, přístup k soukromému kapitálu, veřejné investice a infrastrukturu, výzkum a inovace, energetiku, oběhovost, digitalizaci, vzdělávání a dovednosti a obchod a otevřenou strategickou autonomii. Sdělení z roku 2023 stanovilo soubor klíčových ukazatelů výkonnosti, které mají sloužit jako přehled pokroku, pokud jde o tyto faktory. Ačkoli je příliš brzy na stanovení stabilních trendů, zpráva konstatuje, že se zlepšilo 9 klíčových ukazatelů výkonnosti, zatímco pět z nich se zlepšilo; 3 jsou stabilní a 2 dosud nemají nové údaje.

Zpráva připomíná, že jednotný trh je jednou z největších oblastí integrovaného trhu na světě a že podporuje hospodářství EU prostřednictvím rozsáhlého sdílení poptávky, diverzifikovaných zdrojů dodávek, příležitostí k inovacím a rozšiřování výroby, silných sociálních práv a spravedlivých pracovních podmínek a zároveň slouží jako geopolitická páka. Poukazuje na to, že je třeba posílit prosazování dohodnutých pravidel a zjednodušit jejich provádění.

Na základě pokroku dosaženého v rámci tohoto mandátu by Komise a členské státy měly pokračovat v dokončování a modernizaci jednotného trhu, zejména zintenzivněním správného provádění a důkladného prosazování práva Unie na vnitrostátní úrovni, a to i ve vztahu k otázkám spojeným se „zlatým pokovování“. K dosažení těchto cílů Komise nadále prosazuje zřízení specializovaných vnitrostátních úřadů pro jednotný trh, přičemž členské státy zajistí vyšší vedení a nezbytné zdroje. Tyto kanceláře, které by doplňovaly další nástroje spolupráce, by mohly přispět zejména k řešení zbývajících překážek pro služby.

Provádění pravidel jednotného trhu by mělo být zefektivněno a mělo by se kombinovat preventivní, společné a nápravné nástroje. Členské státy by měly dosáhnout konkrétních cílů, pokud jde o shodu a provedení směrnic. Síť SOLVIT, práce v rámci SMET a specializované kanceláře pro jednotný trh mohou pomoci vyřešit více překážek jednotného trhu, včetně překážek v oblasti služeb. K tomu je třeba vyčlenit na tuto práci dostatečné zdroje.

Snížení regulační zátěže by mělo zůstat prioritou na všech úrovních. Regulační reformy a podpůrné nástroje by se měly zaměřit zejména na malé a střední podniky a malé podniky se střední tržní kapitalizací.

Souběžně s tím by měly pokračovat nezbytné základy a reformy pro rozšíření, aby byla zajištěna vzájemně výhodná integrace přistupujících zemí do evropských dodavatelských řetězců.

Annual Single Market and Competitiveness Report (ASMCR)
Staff Working Documents accompanying the ASMCR
Single Market Scoreboard
Report of the Single Market Enforcement Task Force (SMET)

kategorie EU infoservis
zpět