Výrobky nucené práce: Kompromis dosažen, praxe ale bude složitá

BE PRES předložilo na jednání COREPER ke schválení kompromisní podobu návrhu nařízení, tak jak byl dojednán na druhém politickém trialogu s Evropským parlamentem.

Dne 12. března 2024 předložilo BE PRES na jednání COREPER ke schválení kompromisní podobu návrhu nařízení, tak jak byl dojednán na druhém politickém trialogu s Evropským parlamentem dne 4. března 2024. Ačkoliv návrh z pohledu řady ČS a byznysu stále obsahuje některé dílčí nedostatky.

Provádění nařízení zůstává složité a představuje zátěž a náklady pro příslušné orgány i pro podniky. Bude třeba zajistit, aby podpůrné (digitální) nástroje stanovené nařízením, jako je digitální portál nucené práce, který bude obsahovat databázi s relevantními informacemi o nucené práci a pokyny pro hospodářské subjekty, byly připraveny s dostatečným předstihem před vstupem Aby bylo zajištěno, že příslušné orgány a hospodářské subjekty budou připraveny.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer to komentoval slovy: "Jde o důležitý krok v úsilí EU vypořádat se s nucenou prací, ale je třeba udělat ještě hodně práce, aby nařízení bylo funkční a účinné. Nucená práce je vážným porušováním lidských práv, které evropský byznys plně odsuzuje. Vidíme významná zlepšení v dohodnutém textu ohledně zefektivnění implementace a zlepšení koordinace, stejně jako zvýšení povědomí a sdílení osvědčených postupů."
Zároveň jsme nadále znepokojeni účinným a efektivním prováděním pravidel, která jsou složitá a znamenají pro hospodářské subjekty i příslušné orgány zvýšené náklady a administrativní zátěž.

Nicméně z návrhu byly odstraněny největší problematické body::

1. Vyloučení ustanovení o odškodnění obětí jako podmínky pro zrušení zákazu vydaného pro produkt vyrobený nucenou prací. Remediace je nyní v návrhu ve formě dobrovolné možnosti pro hospodářské subjekty pro prokázání odstranění nucené práce z dodavatelských řetězců již ve fázi před vyšetřováním, a je i zohledněna v rámci revizní klauzule, pod podmínkou, že pro otázku remediace bude zpracována samostatná analýza dopadů regulace.
2. Odstranění ustanovení prosazovaného EP o vydávání delegovaných aktů Komise, které by identifikovaly specifická hospodářská odvětví v konkrétních zeměpisných oblastech s vysokým rizikem státem vynucované nucené práce a požadavek přenesení důkazního břemene na hospodářské subjekty v těchto případech. Namísto uvedeného je v duchu kompromisu otázka státem vynucované nucené práce zohledněna ve formě samostatné podkategorie v databázi, samostatné kapitoly v připravovaných vodítcích pro hospodářské subjekty, dále jako samostatné kritérium při hodnocení závažnosti a rozsahu nucené práce a také je zohledněna v rámci klauzule nekooperace.
3. Databáze nucené práce bude pod kontrolou Komise, jako zdroje bude možné užít pouze informace od mezinárodních organizací, jako je ILO nebo OSN, či od akademických a výzkumných pracovišť, které se na danou problematiku zaměřují. Nevládní neziskové organizace byly po kritice ČS z tohoto seznamu zdrojů informací vypuštěny.
4. Do návrhu byly začleněny klauzule de minimis, umožňující v případě, že byla nucenou prací vyrobena pouze součástka výrobku, možnost zakázat pouze tuto (vyměnitelnou) součástku, a ustanovení o možnosti dočasného vyjmutí výrobku kritické infrastruktury z volného pohybu na vnitřním trhu, do doby, než hospodářský subjekt odstraní nucenou práci ze svého dodavatelského řetězce. Uvedené by mělo jednak zabránit excesivnímu použití nařízení, a taktéž alespoň částečně ochránit kritické zájmy EU v oblasti výrobků kritické infrastruktury.
5. Pro podporu MSP návrh ukládá ČS zřídit kontaktní místa, přičemž každý ČS může podle vlastního uvážení užít i jiné dobrovolné nástroje.

Hlasování ve výborech EP IMCO-INTA proběhne 20. 3. 2024. Plénum EP pak bude hlasovat ohledně předběžné verze návrhu nařízení v anglickém znění, mezi 22. a 24. dubnem. Následně bude přistoupeno k právně-lingvistickým revizím a překladům. Čistý návrh bude tedy přijímat až nový EP.

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

Ondřej Ševčík
/
kategorie EU infoservis
zpět