BusinessEurope k Delegovaným aktům a jejich transparentnosti

Delegování pravomocí na Evropskou komisi je jedním z široce používaných legislativních nástrojů v moderní tvorbě práva EU. Může mít různé formy (např. prováděcí akty, akty v přenesené pravomoci, rozhodnutí Komise).

Univerzita Evropských studií v Lundu vypracovala zprávu O účasti zainteresovaných stran při tvorbě legislativy EU. Zaměřila se na akty v přenesené pravomoci. V pokynech pro akty v přenesené pravomoci (soubor nástrojů pro lepší regulaci) se uvádí, že standardním řešením je čtyřtýdenní období otevřené zpětné vazby, ačkoli se mohou konat i jiné typy konzultací. Obvykle musí být do procesu zapojena také jedna z expertních skupin Komise a Komise se může rozhodnout, že zapojí účastníky například z organizovaných zájmů a/nebo akademické sféry, kteří mají možnost předložit názory nebo alespoň sledovat diskusi. Zapojení zainteresovaných stran se liší podle závažnosti připravované legislativy a podle jednotlivých sektorových agend. Nicméně závěr ukazují, že využívání delegovaných aktů ze strany Komise roste a účast zainteresovaných subjektů v celém procesu se naopak snižuje a omezuje. Podle zdrojů EK se expertní skupiny sešly u 80% delegovaných aktů. Nejvíce využívá delegované akty DG FISMA se zapojením agentur (EFRAG) a jen z 34 %.

Vyvstává otázka tedy otázka: Jsou přípravné práce v agenturách a předem definovaných skupinách zúčastněných stran považovány některými generálními ředitelstvími za „náhradu“ za zahrnutí skupin odborníků a čtyřtýdenních období zpětné vazby?

Stanovisko BusinessEurope k používání aktů v přenesené pravomoci

Delegování pravomocí může významně přispět k přehlednosti práva EU, usnadnit jeho aplikaci, a tím i napomoci podnikatelskému prostředí, cílům, které BusinessEurope podporuje. Delegování pravomocí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci má přirozeně kořeny ve Smlouvách EU. Je však důležité vidět celkový rámec, který je vytvořen prostřednictvím Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby právních předpisů (IIA) z roku 2016 a společné dohody o aktech v přenesené pravomoci připojených k to, pokyny a soubor nástrojů pro lepší regulaci 2021 a také některá relevantní rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU).

SFEU. Právo spoluzákonodárců přenést pravomoci na Komisi prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci je stanoveno a definováno v článku 290 SFEU. Otevírá možnost, aby Komise přijala „nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé nepodstatné prvky legislativního aktu“. Smlouva požaduje, aby cíle, obsah, rozsah a doba trvání takového přenesení pravomocí byly „výslovně definovány v legislativních aktech“.

Pokyny pro lepší regulaci včetně sady nástrojů (toolbox) výslovně uvádějí, že zúčastněné strany musí mít možnost vyjádřit se k návrhům aktů v přenesené pravomoci. Sada nástrojů (nástroj č. 42) navíc uvádí, že posouzení dopadů by měla být připravena pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, „když jsou očekávané hospodářské, environmentální nebo sociální dopady opatření EU pravděpodobně významné a Komise má prostor uvážení ohledně obsahu aktu.“ Vzhledem k tomu, že všechny iniciativy doprovázené posouzením dopadů by měly uplatňovat zásadu 1 in 1 out, měly by akty v přenesené pravomoci doplněné posouzeními dopadů navrhovat také kompenzaci regulační zátěže (tj. 1v1out by se v mnoha případech vztahovalo i na akty v přenesené pravomoci). Nástroj č. 42 se však ve srovnání s ustanoveními interinstitucionální dohody s jejím Common Understanding příliš nerozšiřuje.

Doporučení BusinessEurope

  • Rada EU a Evropský parlament by měly lépe vymezit rozsah a podmínky přenesení pravomocí na Evropskou komisi v základních právních aktech, čímž by se předešlo nejistotě ohledně toho, která ustanovení jsou při navrhování aktů v přenesené pravomoci „zásadní“
  • Spoluzákonodárci by měli mnohem více zohledňovat realistické prováděcí lhůty, když je třeba po přijetí základního aktu připravit akty v přenesené pravomoci
  • Ustanovení základního aktu o aktech v přenesené pravomoci by se neměla stát pravidelným rukojmím politických dohod na poslední chvíli v rámci třístranných jednání
  • Komise by měla zvýšit transparentnost a včasné zapojení zúčastněných stran při přípravě aktů v přenesené pravomoci, včetně případů, kdy jejich obsah připravují evropské agentury
  • Spoluzákonodárci by měli výrazně posílit kontrolu aktů v přenesené pravomoci tím, že na tento účel vyčlení dostatečné zdroje
  • Aby se napomohlo zlepšení kontroly, musí být posouzení dopadů vždy prováděno u aktů v přenesené pravomoci s významnými účinky, což se dnes stává zřídka
  • Posouzení dopadů základního aktu by také měla lépe analyzovat výběr přenesení pravomocí a zvážit různé regulační alternativy

BusinessEurope bude nadále sledovat, jak je delegování pravomocí využíváno v regulačních iniciativách EU týkajících se našich členů, a bude průběžně aktualizovat analýzu a seznam příkladů.

  • Stanovisko BusinessEurope zde
  • Zpráva University v Lundu zde
kategorie BusinessEurope
zpět