Stanovisko ke Stavu implementace Národního plánu obnovy

Stav implementace Národního plánu obnovy (NPO)

Národní plán obnovy představuje plán, jehož prostřednictvím má Česká republika možnost čerpat granty ve výši 179 mld. Kč z Nástroje pro oživení a odolnost. Evropská komise posoudila český plán obnovy a jeho obsah se promítl do PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY (COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Czechia – dále jen „CID“).

Na základě CID podepsala ČR dohodu o financování se zástupci Komise. ČR obdržela v září 2021 po podpisu dohody o financování (mezi ČR a EK) předfinancování ve výši 13 % z celkové alokace (915 mil. EUR). CID obsahuje přesně stanovené podmínky a termíny, které musí ČR vůči EK splnit, aby došlo k vyplacení, přičemž celý NPO a CID je ohraničen pevným časovým rámcem a čerpat prostředku z Nástroje pro oživení a odolnost je možné pouze do 31.12.2026.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve kterém byla zřízena hlavní koordinační jednotka pro Národní plán obnovy (Delivery unit) provedlo se začátkem roku 2022 celkovou inventuru stavu realizace jednotlivých komponent. Z této inventury byla identifikována celá řada problémů a rizik. Celková inventura byla provedena právě na zmiňovaných milnících a cílech, které jsou pro ČR závazné (obsahově i termínově).

Analýza byla zpracována na základě informací od jednotlivých resortů, které jsou zapojeny do implementace NPO a které jsou odpovědné za realizaci jednotlivých milníků a cílů.

Celkem bylo hodnoceno 244 milníků a cílů, které byly rozčleněny do 3 skupin (příloha č. 1):

  1. skupina milníků a cílů – 67 %, kde očekáváme naplnění dle plánu a znění CID a nejsou požadovány změny a úpravy,
  2. skupina – 15 % milníků a cílů, vyžaduje dodatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu, ať už na splnění předem stanovených cílů či na pokrytí dalších nákladů (např. DPH, inflace),
  3. skupina – 18 % milníků a cílů, definovala požadavky na změny plánu, a tedy i CID (čas, podmínky, úpravy textů a další finanční prostředky, event. kombinace všeho).

Pozice Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR je znepokojen rychlostí implementace Národního plánu obnovy. SP ČR žádá, aby vláda přikládala tomuto nástroji dostatečnou pozornost a důležitost a aby nastavila takové podmínky, které povedou ke splnění všech deklarovaných milníků, aby Česká republika využila celou alokaci na podporu transformace hospodářství, zlepšení kvality života v ČR a zefektivnění chodu státu.

Navíc jsme přesvědčeni, že materiál nereflektuje dostatečně přesně aktuální stav u jednotlivých komponent a cílů. Některé z komponent označených zeleně (a tedy bez problémů) jsou již v delším časovém zpoždění a reálně je ohrožena jejich realizace.

Zpožďování nevyhlašování výzev může znamenat problémy pro plnění milníků, které sice mají být naplněny až v příštích letech, ale nevyhlášení výzev
zkracuje termíny pro realizaci projektů, navíc v době rostoucí inflace a problémů s rostoucími termíny dodávek či nedostatkem řady vstupů.

Žádáme o jasnou odpověď, zda případné zpoždění či nerealizování jednoho či několika cílů NPO může vést k ohrožení čerpání finančních prostředků na celý plán. Žádáme, aby byly vyhlašovány výzvy, včas komunikovány a vlastníci nestanovovali limitace nad rámec schváleného NPO.

I stávající předložené vyhodnocení identifikuje "pouze" 67 % milníků jako bezproblémových. Žádáme o informaci, jaká konkrétní opatření jsou ze strany vlastníků a MPO navrhována vládě, aby se zajistilo plné naplnění "CID" a neohrozilo se čerpání. Jaký je postup u komponent, kde je výrazné riziko nesplnění termínů
a milníků a již nyní je jasné, že splnění těchto milníků je nereálné?

Zároveň žádáme řešení a co nejrychlejší vypsání výzev z programů podpory rozvoje vysokorychlostního pokrytí a programu TREND, který má velký potenciál přispět k posunu hospodářství k vyšší přidané hodnotě.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět