Stanovisko k nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních

Nařízení MPSV

S ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, kdy je nově zakotvena oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí překonanými právními předpisy, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy.

Předkládaný nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu, z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených zdvihacích zařízení a naplňuje zmocnění dané § 23 zákona pro tento druh vyhrazeného technického zařízení. V oblasti bezpečnosti provozu zdvihacích zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví.

Ve stávající právní úpravě často absentuje úprava související s vývojem těchto technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR podrobně prostudoval návrh nařízení vlády o zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a má k předloženému návrhu zásadní a doporučující připomínky.

Připomínky SP ČR směřují k terminologii, doplnění definic např. u revize či generální opravy, doplnění předpisů provozovatele, úpravám nosnosti VTZ, požadavkům průvodní dokumentace, obsahu soupisu zjištěných závad, ověřování odborné způsobilosti, rozlišení denní inspekce a prohlídky VTZ apod. 

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět