Stanovisko k novele zákona o investičních pobídkách (2022)

Návrh novely zákona o investičních pobídkách z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO)

Navrhuje se zrušení povinnosti MPO předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Vládě budou nicméně i nadále předkládány žádosti strategických investic. V případě ostatních projektů bude rozhodnutí o investiční pobídce vydáváno na základě posouzení podmínek a povinností stanovených zákonem o investičních pobídkách a dalšími souvisejícími právními předpisy, zejména pak nařízeními vlády č. 221/2019 Sb. a č. 428/2021 Sb., a na základě závazných stanovisek dotčených orgánů (Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství) – viz § 4 odst. 4 zákona o investičních pobídkách.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 

SP ČR podporuje omezení pravomoci vlády schvalovat investiční pobídky pouze na strategické investiční akce, což zvýší transparentnost a efektivnost schvalování žádostí. Praxe prokázala veškeré argumenty SP ČR pro nevhodnost schvalování každé, i nestrategické, investiční akce ze strany vlády. Zároveň však SP ČR navrhuje, aby se tato pravomoc vztahovala pouze na ty strategické investiční akce, které překročení určitý limit na pořízení dlouhodobého majetku.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět