Stanovisko k novele zákona o státní památkové péči (2023)

Novela zákona o státní památkové péči z dálny ministerstva kultury ČR (MK)

Cílem návrhu zákona je doplnění ustanovení § 7 zákona č. 20/1987 Sb. v tom smyslu, aby i předměty ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., tj. památkové rezervace, památkové zóny a dále ochranná pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny, mohly být zapisovány do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) jako účelové územní prvky ve smyslu zákona o základních registrech.

Je žádoucí, aby v rámci informovanosti veřejné správy a vzájemného zpřístupnění údajů byla zřetelná veřejnoprávní omezení dopadající na vlastníky nemovitostí nebo jiných územních jednotek vyplývající ze zákona, včetně vytvoření vazeb na další územní prvky (parcely v katastru nemovitostí).

V oblasti archeologie se dále zakotvuje, aby kraj jako vlastník archeologických nálezů mohl svým nařízením upravit požadavky na zpracování movitých archeologických nálezů a dokumentace k nim a způsob jejich předání kraji. Nově by kraj měl mít rovněž zákonnou možnost kontrolovat činnost oprávněných organizací působících na jeho území, resp. provádějících archeologické výzkumy na jeho území. Dále se upravuje možnost odnětí oprávnění k provádění archeologických výzkumů MK nejenom při ztrátě odborných předpokladů, ale také v případě, že oprávněná organizace opakovaně v průběhu posledních dvou let nebo závažným způsobem porušila povinnost stanovenou zákonem. Návrh rovněž odstraňuje terminologické neprovázanosti aktuálního znění zákona o státní památkové péči na stavební zákon a technicky upravuje vymezení dílčích pojmů v oblasti restaurování.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR v rámci novely žádá rozlišení mezi požadavky na reklamní a technická zařízení.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět