Svaz připomínkoval návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí

Z návrhu zákona:

 • Současný Zákon č. 130/2002 Sb. byl dosud dvaadvacetkrát novelizován. Jednotlivými novelami byly řešeny pouze dílčí aspekty.
 • Návrh zákona má ambici řešit následující oblasti:

 1. Chybějící nástroje podpory inovací
 2. Chybějící provázanost koncepčních dokumentů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“)
 3. Nedostatečně přehledné členění výdajů na výzkum, vývoj, inovace a transfer znalostí
 4. Nevyhovující způsob rozdělování prostředků účelové podpory a nedostatečné hodnocení programů účelové podpory
 5. Absence přenositelnosti projektů
 6. Administrativní náročnost a absence jednotného prostředí pro administraci účelové podpory
 7. Centrální zajišťování mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
 8. Absence veřejnoprávního režimu u účelové podpory
 9. Neadekvátní (nedořešený) vztah Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky ke státním orgánům vykonávajícím státní správu
 10. Absence legislativního ukotvení zásad etiky ve výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
 11. Absence legislativního ukotvení rozvoje lidského potenciálu a rozvoje kariéry vědeckých pracovníků
 12. Nedostatečná legislativní úprava otevřené vědy a přístupu k údajům z výzkumu
 13. Nedostatečná legislativní úprava bezpečnostních zájmů státu ve výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
 14. Nedostatečné legislativní podmínky pro transfer znalostí
 15. Nedostatečná propagace a popularizace výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí

Stanovisko Svazu průmyslu:

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě prosazuje modernizaci legislativy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI).
 • Předložený návrh zákona reaguje na některé hlavní požadavky Svazu, některé však opomíjí nebo nepřináší vhodné provedení pro praktické využití. Materiál rovněž obsahuje řadu nejasných a neúplných definic či zavádí některé nadbytečné prvky.
 • Připomínky Svazu řeší hlavní problematické body a navrhují dle Svazu jejich nejvhodnější úpravu.
 • Zejména jde o absenci reprezentace podnikového výzkumu, zavedení testbedů a sandboxů, definici inovací, délku hodnocení, návrh integrovaného prostředí pro administraci či Národních priorit orientovaného výzkumu.

  Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět