Stanovisko k návrhu vyhlášky o územně analytických podkladech


Návrh vyhlášky z dílny MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) předložilo návrh vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu jako další prováděcí vyhlášku nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.).

Hlavní principy:
  • vytvoření předpokladů pro zavedení jednotného standardu jednotlivých nástrojů územního plánování pro potřeby navazující rozhodovací praxe a budoucí využití těchto dat v prostředí národního geoportálu územního plánování,
  • ucelenost požadavků na jednotný standard nástrojů územního plánování v jednom právním předpisu,
  • provázanost územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů obcí i krajů.
Vyhláška upravuje
  • podrobný obsah jednotného standardu územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území a územního opatření a strojově čitelný formát,
  • náležitosti obsahu a strukturu zadání územně plánovací dokumentace (s výjimkou územního rozvojového plánu) a náležitosti obsahu a struktury zadání změny územně plánovací dokumentace,
  • náležitosti obsahu územně analytických podkladů, údajů o území a rozsah a formu projednání územně analytických podkladů pro území kraje.


Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) navrhuje v rámci vyhlášky zpřesnit ustanovení týkající se výčtu staveb energetické infrastruktury, jejich druhu a vymezování ploch a koridorů v územním plánu.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět