Stanovisko k nové aktualizaci NAP Čistá mobilita (2024)

NAP Čistá mobilita z dílny MPO

Cílem Národního akčního plánu čistá mobilita (NAP CM) je přispívat k naplňování unijních i národních cílů v oblasti dekarbonizace a využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě rychlejším rozvojem využívání vozidel s alternativním pohonem ve všech druzích dopravy, urychlením obměny a modernizace vozového parku v silniční dopravě a změnou struktury osobní i nákladní dopravy směrem k energeticky účinnějším druhům dopravy. Realizace NAP CM zajistí pokles negativního vlivu dopravy na životní prostředí a lidské zdraví a zlepší životní prostředí v obcích a městech.

Aktualizace NAP CM rozvíjí následující strategické cíle:

  1. Zvýšení počtu elektrovozidel-Rozvoj trhu vodíkových vozidel-Zvýšení počtu vozidel na biometan
  2. Zajištění dobíjecí infrastruktury-Zajištění infrastruktury vodíkových čerpacích stanic
  3. Zajištění odpovídající spotřeby biometanu
  4. Zjednodušení regulačního rámce
  5. Rozvoj vzdělávání a informovanosti v oblasti čisté mobility.

V návaznosti na stanovené strategické cíle byla v aktualizaci NAP CM rozpracována řada nových opatření, která povedou k postupnému rozvoji alternativních paliv v dopravě. V oblasti silničních vozidel se jedná například o podporu lehké i těžké mobility pro právnické osoby, podporu pro operátory veřejné dopravy, podporu zranitelných skupin obyvatel, či rozvoj sdílených služeb a e-carsharingu. Podpořena bude také výstavba veřejné a neveřejné infrastruktury pro elektrická vozidla, a vozidla na vodík či biometan. Na tato patření se do roku 2030 plánuje využít finančních zdrojů z Národního plánu obnovy, Operačních programů, Modernizačního fondu, či například Sociálního klimatického fondu.

Aktualizace NAP CM nově přináší také cíle a opatření v oblasti nesilniční dopravy, které vycházejí přímo z požadavků výše zmíněného nařízení AFIR. Konkrétně se jedná o zavádění alternativních paliv v železniční dopravě (v případě železničních úseků, které nelze z technických důvodů nebo z důvodu nákladové efektivity plně elektrifikovat), zajištění dodávek elektřiny z pevniny ve vnitrozemských přístavech a zajištění dodávek elektřiny stojícím letadlům na hlavní a globální síti TEN-T.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje novou aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility. Zároveň navrhuje doplnění možnosti podpory kombinované dopravy a železniční nákladní dopravy a větší zohlednění paliv potřebných pro plnění cílů směrnice REDIII. SP ČR také navrhuje upravit kartu opatření ke vzdělávání směrem k posílení technického vzdělávání a chemie.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět