Nové číslo zpravodaje OPIK se zaměřuje na vyhodnocení OP PIK

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

V prioritní ose 1 bylo do prosince 2021 podpořeno 4450 projektů v celkovém objemu 37,3 mld. Kč. Podnikatelům bylo vyplaceno již 18,5 mld. Kč. Za jeden z nejvýznamnějších programů realizovaných v rámci této osy lze považovat program Aplikace, zaměřený na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Celkem bylo v programu Aplikace vyhlášeno 9 výzev v celkové alokaci 40 mld. Kč, podáno bylo více než 3000 žádostí o podporu. Vydáno bylo 1253 rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to ve výši 15,6 mld. Kč.
V programu Inovace bylo vyhlášeno taktéž 9 výzev. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo doposud vydáno pro 887 projektů za 10,3 mld. Kč.
Posledním „velkým“ programem PO1 je program Potenciál, ve kterém mohou podnikatelské subjekty získat podporu na vybudování či rozšíření center průmyslového výzkumu a vývoje. Celkem bylo vyhlášeno 8 plošných výzev a 6 výzev ITI, podáno bylo přes 1000 žádostí o podporu za 14 mld. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno pro 453 projektů za 6,2 mld. Kč.
 

Podpora malých a středních podniků

Prioritní osa 2 OP PIK měla pro dotační programy alokováno zhruba 551 mil. EUR. Např. program podpory Technologie prošel v průběhu programového období intenzivním přerodem od původního programu typu Rozvoj až k Technologiím 4.0 zaměřeným na digitální transformaci. Do boje s dopady globální pandemie s koronavirovou infekcí program Technologie vytáhl vyhlášením specifické výzvy zaměřené na podporu produkce zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření infekce.
Program Nemovitosti zase sloužil MSP k usnadnění modernizace zastaralých a technicky nevyhovujících budov nebo jejich nahrazení novými budovami tak, aby vyhovovaly potřebám výkonu jejich ekonomické činnosti. Přijato bylo celkem 1020 žádostí o podporu v souhrnné dotaci 12,9 mld. Kč. Vydáno bylo 461 rozhodnutí o poskytnutí podpory ve výši dotace přesahující 11,2 mld. Kč.

 

FINANČNÍ NÁSTROJE V AKCI – EXPANZE

Program EXPANZE byl vytvořen v rámci specifického cíle 2.1 OP PIK, který je zaměřen na usnadnění přístupu malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. Realizací Programu byla pověřena státem vlastněná Národní rozvojovou bankou, a.s. (NRB), která poskytuje MSP zvýhodněné (bezúročné) úvěry s finančním příspěvkem a s možností odkladu splátek jistiny nebo formou vystavení bankovní záruky za úvěr čerpaný u komerčních bank. Mezi podporované způsobilé výdaje patří pořízení nových technologií, strojů a zařízení, dále pořízení a rekonstrukce souvisejících staveb (včetně pozemků) či pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. U záruk je možné poskytnout ručení také k provoznímu financování. Za dobu existence programu bylo v úvěrové části EXPANZE od roku 2017 poskytnuto celkem 1 474 úvěrů v objemu cca 8,3 mld. Kč. V zárukách pak bylo zaručeno celkem 4 522 úvěrů v objemu 31,7 mld. Kč úvěrů pro malé a střední podniky.

 

PO 3 – podpora energetického segmentu

Na prioritní osu 3 bylo celkem určeno cca 1,2 mld. €. Celková předpokládaná úspora např. za schválené projekty I. až VI. výzvy v Programu Úspory energie by měla být ve výši cca 7 PJ. Celkový instalovaný elektrický výkon u fotovoltaických systémů dosahuje zase u schválených projektů výše cca 98,467 MW a roční výroba netto určená pro vlastní spotřebu se předpokládá ve výši 89 882,2 MWh.

 

PO 4- pokrytí vysokorychlostním internetem a zvýšení využití potenciálu ICT sektoru

V rámci programu Vysokorychlostní internet bylo pro žadatele připraveno téměř 3,5 mld. Kč. Ve II. a IV. výzvě, které byly zaměřeny na pokrývání míst, kde nebylo v potřebném rozsahu k dispozici připojení k internetu o rychlosti alespoň 30 Mbit/s (tzv. bílá místa), bude díky podpořeným projektům nově připojeno k internetu více než 45 tisíc domácností.
Cílem programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY bylo zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Proplacené žádosti o podporu zatím dosahují výše přes 3 mld. Kč, přičemž v právním aktu MPO eviduje celkem projekty za 5 132 737 177 Kč.
 

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

OPIK leden 2022

 Všechna čísla OPIK včetně aktuálního 20. naleznete zde.

OPIK leden 2022

kategorie Z hospodářské politiky
zpět