Poslanci schválili balíček zákonů ke konsolidaci veřejných rozpočtů

Poslanecká Sněmovna schválila ve 3. čtení zákony, které jsou součástí tzv. konsolidačního balíčku, pouze s drobnými dodatečnými úpravami. Nyní balíček putuje do Senátu. I díky úsilí Svazu průmyslu a dopravy učinili představitelé vlády po několika jednáních dílčí ústupky, které byly součástí schváleného pozměňovacího návrhu koalice. Vláda a poslanci sice například akceptovali nevhodnost úplného zrušení daňové uznatelnosti zaměstnaneckých benefitů či na základě našich upozornění již upravili některé výkladové nejasnosti pro praxi, nicméně rozsah těchto úprav považujeme za nedostatečný a některé změny jsou i na úkor konkurenceschopnosti českých firem. Firmy kromě zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob čeká například výrazný nárůst administrativy kvůli nové úpravě dohod o provedení práce. Kromě toho zasáhne firmy náraz v poplatcích za OZE a regulované složky, kde vláda nepochopitelně skokově a v mnoha případech násobně zvedá úroveň, kterou firmy platily do roku 2021. Toto zvýšení bude energeticky nejnáročnější firmy stát ročně navíc i stovky milionů korun. Vláda jim tím zhoršuje náročnou cestu transformace, kdy celý sektor musí realizovat rozsáhlé investice do dekarbonizace a bude bojovat o udržení své pozice na světových trzích. Svaz spolu s dalšími organizacemi vyzval v Brně na svém Sněmu předsedu vlády k nalezení řešení.

Stabilitu podnikatelského prostředí rozhodně nezvýší ani průběh a zpoždění celého legislativního procesu, kdy v podstatě dojde ke schválení řady zásadních změn až v závěru roku – jen několik týdnů před jejich účinností s minimální časovou rezervou pro přípravu firem na dané změny. Zvyšuje se tím náročnost implementace pro firmy, tj. zvyšují se nejistoty a náklady spojené s tím, co má ve většině případů platit od začátku příštího roku. Na tento aspekt jsme upozorňovali od jara a toto rozhodně stabilitu pro podnikání nedává. Narušuje to slibované principy stability a dostatečné legisvakance.

Svaz průmyslu a dopravy od počátku vyjadřoval podporu konsolidaci veřejných financí. Zároveň jsme ukazovali na realitu v praxi a žádali politiky, aby si uvědomili dopady jednotlivých rozhodnutí. Bohužel některé problematické části v návrhu zůstaly. Příkladem je nepřiměřenost zátěže a nedořešení úpravy u dohod o provedení práce či zrušení osvobození zdanění u metalurgických či mineralogických procesů. Také ještě nejsou dořešeny všechny výkladové nejasnosti, kdy jsme dodali ministerstvu financí několik situací z praxe, které politici opomněli, ale firmy je musí při implementaci zákonů znát. V tomto s MF již jednáme a konzultujeme výklady a možnosti řešení pro jednotlivé situace, které nastanou. Balíček obsahuje mnoho změn, ale jak ukazuje struktura a vývoj českého státního rozpočtu, sám o sobě problémy veřejných financí neřeší. Vláda by neměla hledat cesty dalšího zdaňování a zatěžování firem, ale zaměřit se na prorůstová opatření. Tedy nedělat konsolidace pouze účetním způsobem, ale snažit se podpořit dlouhodobý ekonomický růst. Potřebujeme například rychlejší povolovací procesy, podporu získávání pracovníků či vážně myšlenou a stabilní podporu aplikovaného výzkumu včetně zatraktivnění souvisejících daňových odpočtů,“ komentuje prezident SP ČR Jan Rafaj.

Prosazené změny v průběhu připomínkového řízení

 • Úprava definice/podmínek osvobozeného příspěvku na stravování (např. odstranění komplikací pro zaměstnance pracující z domova), potvrzení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatelů u závodních jídelen.
 • Rozšíření mimořádných dvouletých odpisů nízkoemisních vozidel i na vodíkové automobily.
 • Rozšíření osvobození nízkoemisních vozidel na zpoplatněných komunikacích až do hmotnosti 4,25 tuny.
 • Úprava postupu zdanění (Zákon o dani z příjmu) při pomoci Ukrajině i na rok 2023.

 Prosazené změny v Poslanecké sněmovně

 • Daňová uznatelnost nepeněžních benefitů dle §6 odst. 9d Zákona o daních z příjmů (na straně zaměstnance) do referenční hodnoty 50 % průměrné hrubé měsíční mzdy ročně (oproti původně navrhovanému úplnému zrušení osvobození).
 • Řešení výkladových nejasností u stravování a zaměstnaneckých benefitů, například, že pracovní obědy nebo příležitostné akce typu den dětí či vánoční večírek nebudou cílem zdanění.
 • Mírnější nárůst zdanění alternativních výrobků (např. zahřívané tabákové výrobky, elektronické cigarety apod.) oproti škodlivějším klasickým tabákovým výrobkům.
 • Nižší sazba DPH u všech tištěných novin a časopisů bez ohledu na frekvenci vydávání.
 • Úprava dohod o provedení práce bohužel pouze minimálně, tj. například zrušení krátkých lhůt pro oznámení uzavření či ukončení dohody či posunutí účinnosti na 1. 7.2024.

SP ČR dále považuje za nedostatečné (viz stanovisko zde):

 • Limit daňové uznatelnosti zaměstnaneckých benefitů do 50 % průměrné mzdy je příliš nízký a jeho zavedením vznikne firmám další administrativa. SP ČR proto navrhoval ponechání dosavadního stavu plné uznatelnosti, případně alespoň vyšší úroveň limitu.
 • Změna v nastavení dohod o provedení práce přináší neúměrný nárůst administrativy. Dílčí úpravy jsou nedostatečné, neodpovídají dohodám a ponechají vysokou evidenční zátěž a nejistotu na straně firem. V mezidobí do doby účinnosti budeme nadále prosazovat přijatelnější úpravu.
 • Zrušení osvobození metalurgických a mineralogických procesů od energetických daní vytváří další překážky pro energeticky náročný průmysl a snižuje konkurenceschopnost i na úrovni EU.
 • Zařazení nealkoholických nápojů do základní sazby 21 % je nekoncepční vzhledem k tomu, že jakožto základní produkty byly vždy vedeny v nižší sazbě společně s potravinami.
 • Zvýšení poplatku za úhradu z dobývacího prostoru z 1000 Kč na 1500 Kč znamená další skokové zdražení nákladů na těžbu. SP ČR navrhoval jako kompromis zvýšení na 1200 Kč.
 • Omezení osvobození prodeje cenných papírů od daně z příjmů na 40 mil. Kč ročně je na úkor investiční atraktivity ČR.
 • Zvýšení zdanění, zejména korporátní daně, je v principu i na úkor konkurenceschopnosti českých firem. Pokud to má být „příspěvek firem ke konsolidaci“, SP ČR na oplátku žádá pozitivní opatření pro firmy jako např. zatraktivnění odpočtů na VaV (Svaz například navrhl úpravu předloženou v PN 3377 ve Sněmovním tisku 474), systémovou podporu aplikovaného výzkumu nebo digitalizaci veřejné správy.

Přehled dalších (dosud neuvedených) změn, které firmy čekají:

 • Zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 %.
 • Osvobození tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů (má-li např. firma pohledávku v eurech, při posílení eura ji vzniká kurzový zisk, který se dnes musí zdaňovat, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný).
 • Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %.
 • Zvýšení daně z nemovitých věcí na přibližně 1,8 násobek a zavedení pravidelné valorizace. U zemědělských pozemků možnost eliminovat zvýšení daně zavedením menšího místního koeficientu ve výši 0,5.
 • Omezení daňové uznatelnosti nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.
 • Snížená sazba odvodu (0,25 % ze vstupní ceny) v případě využívání besemisního služebního vozidla pro soukromé účely.
 • Omezení osvobození stravenek od daně z příjmů fyzických osob do limitu 70 % horní hranice stravného (nyní okolo 107 Kč).
 • Snížení limitu osvobození příjmů z tombol a hazardních her, z 1 mil. Kč na 50 000 Kč. Zvýšení druhé sazby daně (např. živé hry, kurzové sázky) z hazardních her z 23 % na 30 %.
 • Posun prahu u 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.
 • Redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH (např. zmíněné nealkoholické nápoje, točené pivo).
 • Zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o +10 % v roce 2024 a o +5 % v každém roce 2025-2027. Pravidelné zvýšení daně u zahřívaného tabáku o 15 % v každém roce 2024-2027. Zavedení nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.
 • Zvýšení ceny dálniční známky o 800 Kč z 1 500 na 2 300 Kč/rok a zavedení její pravidelné valorizace.

Svaz průmyslu a dopravy ČR naopak oceňuje, že konsolidační balíček obsahuje také dlouhodobý požadavek v podobě možnosti vedení účetní a daňové evidence v cizí měně. Firmy s většinovými transakcemi v cizí měně budou moci již od nového roku vést účetnictví v EUR, USD a GBP. Konkrétní aplikaci v praxi s firmami budeme dále řešit.

Svaz nicméně upozorňuje, že přes věcnou podporu tohoto záměru je třeba pro příště obdobné úpravy kvalitně připravit a konzultovat s odbornou veřejností s cílem předejít problémům v praxi. V neposlední řadě by se stát nyní měl zaměřit na úspory na své straně a na opatření podporující růst naší ekonomiky. Další nesystémové a dílčí zvyšování daní stabilitu pro podnikání rozhodně nezvýší. Stát musí zvažovat i dlouhodobé dopady svých návrhů a přistupovat k systémovějším změnám a prorůstovým opatřením.

Shrnutí opatření a některé další změny naleznete na stránkách Ministerstva financí zde (původní návrh) a zde (dodatečné úpravy schválené stranami vládní koalice).

kategorie Z hospodářské politiky
zpět