PŘEHLEDNĚ: Jaká jsou aktuální protiepidemická opatření

  • Veškerá aktuálně platná opatření před šířením onemocnění COVID-19 vždy naleznete na stránkách Vlády ČR ZDE.

Možnost testování a používání ochrany dýchacích cest na pracovišti po zrušení MO

Zaměstnavatel je podle příslušných ustanovení zákoníku práce (zejména § 102) povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření předcházet rizikům. Do této povinnosti lze zařadit přijetí opatření proti šíření nemoci COVID-19. Jelikož toto riziko nelze v tuto chvíli zcela odstranit, je zaměstnavatel povinen přijmout opatření, aby toto riziko bylo alespoň minimalizováno. Jedním z těchto opatření, které je zároveň důležité a často nezastupitelné, je právě testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 (nemoci COVID -19) a používání ochrany dýchacích cest na pracovišti. Náklady na případná nařízená opatření jdou plně za zaměstnavatelem.

Zaměstnavatelé mohou vyhodnocovat možnosti šíření nemoci COVID-19 a nařídit hygienická, technická, organizační a jiná opatření podle aktuální situace na daném území či pracovišti. Případně se mohou rozhodnout pro jiná opatření k prevenci rizika šíření nemoci COVID-19, anebo dokonce k nepřijetí žádných opatření, vyhodnotí-li, že riziko na jejich pracovištích je nízké. Zaměstnavatelé tak mohou zanést povinnost testování na pracovištích a používání ochrany dýchacích cest do svých vnitřních předpisů a pokynů k BOZP.

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 19. 2. 2022.

Nařízení izolace:
a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu. Den 0 je den odběru.
b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem RAT testu provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, den 0 je den výsledku.

Celková doba izolace nesmí být kratší než 7 dnů ode dne jejího zahájení dle čl. I.

  • Metodický pokyn k nahlédnutí ZDE.
kategorie Právní infoservis
zpět