Milostivé léto II


Od 1.9.2022 až 30.11.2022 běží tzv. Milostivé léto 2022, které je upraveno zákonem č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů. Milostivé léto 2022 umožňuje ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původního dluhu a poplatku ve výši 1 500 Kč, resp. 1 815 Kč vč. DPH. Veškeré exekuční poplatky, sankce a úroky budou dlužníkům odpuštěny.

Podmínky akce Milostivé léto II

 1. Dlužník musí být fyzická osoba, nesmí se nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, jsou využívány např. finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení.
 2. Akce se vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021.
 3. Věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt:
  • tedy Česká republika (ministerstva a jejich organizační složky jako např. ČSSZ, Úřad práce ČR, krajské hygienické stanice, hasičské záchranné sbory, inspekce životního prostředí), územní samosprávné celky (obce, města), včetně městských částí nebo městských obvodů územně členěného statutárního města nebo městských částí hlavního města Prahy, státní příspěvkové organizace (dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, nemocnice, muzea, galerie, knihovny, divadla apod.), státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti, příspěvkové organizace územních samosprávných celků (domovy pro seniory, mateřské školy apod.), ústavy založené státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšné společnosti založené státem nebo územními samosprávnými celky, státní nebo národní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo právnické osoby, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dopravní podniky, energetické společnosti – ČEZ a.s., vodohospodářské a kanalizační společnosti, apod.);

  • Stejně jako v roce 2021 se i k Milostivému létu 2022 mohou dobrovolně připojit i soukromé subjekty. Které to budou a jakým způsobem, zatím není známo.

Postup

 1. Ve lhůtě od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 je nutno podat soudnímu exekutorovi žádost o sdělení výše částky vymáhané jistiny, popř. o sdělení, zda tato částka již byla před 1.9.2022 vymožena.
 2. Soudní exekutor má povinnost odeslat odpověď s požadovanými informacemi do 15 dní; V odpovědi je povinen uvést datum doručení žádosti i datum odeslání odpovědi.
 3. Ve lhůtě 1.9. až 30.11. 2022 zaplatit či složit na účet exekutora nesplacenou jistinu a 1500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21% DPH a poplatek bude ve výši 1815 Kč.
 4. Lhůta k úhradě VYMÁHANÉ JISTINY a PAUŠÁLNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ EXEKUCE se prodlužuje o počet dní prodlení soudního exekutora s odesláním odpovědi na žádost o sdělení částky vymáhané jistiny.
 5. Lhůta k úhradě VYMÁHANÉ JISTINY a PAUŠÁLNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ EXEKUCE neskončí dříve než 5 dní od doručení požadované informace.
 6. Exekutor vydá rozhodnutí o zastavení exekuce.
kategorie Právní infoservis
zpět