PŘEHLEDNĚ: Strop cen energie pro firmy - aktualizace 15. 12. 2022

Zastropování cen elektřinu i plynu je schváleno, stále ale neřeší všechny firmy.

Vláda dne 5. 10. 2022 schválila nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, tedy tzv. zastropování cen elektřiny a plynu na rok 2023. Cenový strop se bude vedle domácností a veřejného sektoru týkat i řady podnikatelských subjektů a to zejména těch klasifikovaných jako malé a střední podniky (MSP), jejichž definice vychází z aktuálně platných pravidel veřejné podpory. Velké podniky mohou mít zastropovány pouze dodávky elektřiny z nízkého napětí a maloodběru plynu.

Dne 2. 11. 2022 došlo k novelizaci výše uvedeného nařízení. Svazu průmyslu a dopravy ČR se podařilo prosadit, aby u MSP nebyla stropovaná cena plynu omezena velikostí odběru a strop se týkal všech MSP. Byla tedy zrušena podmínka, aby byl zákazník v plynárenství zařazen do kategorie střední odběratel (do 4200 MWh). Maximální cena plynu se má uplatnit na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem, bez ohledu na kategorii odběru.

Zároveň byly novelou upraveny situace pro firmy bez historie odběru či rozšiřující výrobu. Původně totiž nařízení dostatečně neřešilo MSP, které například nově vznikly či firmy, kde dochází k rozšiřování apod. Původně vymezený práh 80 % spotřeby nejvyšší měsíční hodnoty za posledních 5 let tak například u nově vznikajících firem mohl paradoxně pokrývat pouze jednotky procent reálné spotřeby. Nově je upraven postup tak, že pokud v daném měsíci je skutečná spotřeba vyšší než za referenční měsíc z posledních 5 let, pak se počítá 80 % ze skutečné spotřeby. Jde o řešení v případech, kdy v odběrném místě není srovnatelný odběr elektřiny nebo plynu za předchozí období. Navrhované doplnění tak reaguje především na situace, kdy v odběrném místě dochází např. k rozšíření výroby nebo jiné ekonomické činnosti zákazníka a z toho důvodu k výraznému navýšení spotřeby v porovnání s předchozími srovnatelnými obdobími.

U elektřiny jde o zastropování ceny dodávek:

  • pro všechna odběrná místa z napěťové hladiny nízkého napětí (NN), včetně všech podniků (MSP i velkých), do výše 100 % spotřeby;
  • pro odběrná místa pro napájení elektrické trakce (železnice, tramvaje, trolejbusy, metro) na napěťové hladině vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) do výše 100 % spotřeby;
  • na odběry v odběrných místech na napěťové hladině VN a VVN veřejných zadavatelů (podle zákona o zadávání veřejných zakázek), vládních institucí, škol, poskytovatelů zdravotních služeb (nemocnic), poskytovatelů sociálních služeb, provozovatelů vodovodů a kanalizací, sportovních organizací a některých poskytovatelů veřejných kulturních služeb do výše 100 % spotřeby;
  • na odběry v odběrných místech z napěťové hladiny VN a VVN pro MSP do výše 80 % z nejvyšší měsíční hodnoty spotřeby v daném měsíci za posledních pět let (případně dle úpravy uvedené výše).

Cena za dodávku elektřiny (jako komodity) byla stanovena ve výši 5 Kč/kWh bez DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny byl stanoven jako 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu).

U plynu jde o zastropování ceny dodávek:

  • pro domácnosti a veškerého ostatního maloodběru (do 630 MWh/rok v odběrném místě) do výše 100 % spotřeby;
  • pro veřejné zadavatele, vládní instituce, školy, poskytovatele zdravotnických služeb (nemocnice), poskytovatele sociálních služeb, provozovatelů vodovodů a kanalizací, sportovních organizací a některých poskytovatelů veřejných kulturních služeb do výše 100 % spotřeby;
  • části dodávky plynu na výrobu tepla pro subjekty s licencí do výše 100 % spotřeby plynu pro výrobu tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení;
  • části dodávky plynu na výrobu tepla v odběrném místě zákazníka, ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka;
  • pro MSP do výše 80 % z nejvyšší měsíční hodnoty spotřeby v daném měsíci za posledních pět let (případně dle úpravy uvedené výše) a s podmínkou, že nesmí vyrábět z plynu elektřinu.

Cena za dodávky plynu (komodity) byla stanovena ve výši 2,5 Kč/kWh bez DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu/elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Cenový strop se týká cen v roce 2023, tedy od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Dodavatelé jsou povinni do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády zákazníkům odebírající elektřinu z nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh zaslat nový předpis zálohových plateb.

Více informací v nařízení – odkaz zde.
Novelizované znění (2. 11.) - odkaz zde.
Novelizované znění (14. 12.) - bude doplněno.
Další informace zjednodušeně MPO a Úřad vlády zveřejnily na této webové stránce.
Webinář "Určení velikosti podniku" - zde.

Zasílejte nám Vaše dotazy a náměty

Pokud máte k nařízení dotazy nebo komentář, zašlete je prosím na kolegu Tomáše Trubačíka (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Na základě dotazů řady našich členů byla s MPO a Úřadem vlády dohodnuta spolupráce na nejčastějších dotazech (FAQ) či případných specifických situacích, které bude třeba řešit. Na některé tyto dotazy naleznete odpovědi na konci textu. 

DALŠÍ KROKY SP ČR (Aktualizováno 15. 12. 2022)

Byť se podařilo vyřešit dílčí problematické body (MSP s většími odběry plynu atp.), takto omezené zastropování není dostatečným řešením, je třeba vyřešit i velké firmy. I proto Svaz nadále požaduje řešení cen i pro velké firmy, a to opatřeními na evropské i národní úrovni. V tomto Svaz, KZPS, HK ČR dále ve spolupráci s ÚV, MPO a vybranými experty pokračuje v hledání řešení. Bez rychlého vyřešení Svaz varuje před vážnými negativními dopady na ekonomiku.

Dne 14. 12. 2022 Vláda schválila další upravu nařízení, které umožňuje pomoci i velkým podnikům. Blíže popisujeme v samostatném článku zde.

Svaz proto opakovaně vyzývá vládu k prosazení potřebných opatření na evropské úrovni (decoupling cen elektřiny od ceny plynu, zastropování ceny plynu, zvýšení likvidity, úpravy systému EU ETS) a poskytnutí řešení a mimořádného opatření i pro velké firmy, které hrají v ČR významnou nejen ekonomickou roli.

AKTUALIZACE (2. 11. 2022): ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které nám posíláte.

1) Jak poznám, že splňujeme podmínky pro malý a střední podnik? Splňujeme podmínky pro malý a střední podnik pokud nás (spolu)vlastní jiná firma?
Pro určení, zda podnik spadá mezi malé a střední firmy jsou určující pravidla Evropské komise. Aby na podnik bylo nahlíženo jako na malý a střední musí mít do 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nesmí překročit 50 mil. EUR (asi 1,25 mld. CZK) (nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR (asi 1 mld. CZK)). Obě podmínky musí být splněny současně. Důležitá je nicméně také vlastnická struktura, která je mnohdy spletitá. Doporučujeme proto projít si uživatelskou příručku k definici MSP (ta popisuje, kdo je dle pravidel EU MSP) a prověřit si vlastnické propojení (jaký podíl vlastní, zda jsou ovládající), které bude mnohdy určující, protože splnění výše uvedených podmínek se pak posuzuje za celou skupinu.

2) Jsme franšízová provozovna, vztahuje se na nás strop?
Určující je, jaký subjekt má uzavřenu smlouvu o dodávce/sdružených službách dodávky elektřiny/plynu přímo s dodavatelem. Pokud máte smlouvu s dodavatelem a jste připojeni na hladině nízkého napětí nebo jste maloodběratel plynu bude se na vás vztahovat strop na 100 % spotřeby. Pokud jako franšízant splňujete definici MSP, máte smlouvu přímo s dodavatelem a jste připojeni na VN nebo VVN, případně jste kategorie střední nebo velký odběratel plynu, uplatní se cenový strop ve výši 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru.
Franšízové napojení by samo o sobě nemělo zakládat vztah partnerského nebo propojeného podniku (viz metodika MSP). Rozhodující je podíl vlastnictví na základním kapitálu nebo možnost uplatňování rozhodujícího vlivu. V případě, kdy by s franšízou byl spojen nějaký vztah ovládání nebo uplatňování rozhodujícího vlivu, už by to problém pro zastropování byl.

3) Jsme MSP a fungujeme v rámci areálu, který patří velké firmě. Elektřinu a plyn odebírá vlastník areálu a nám jen přefakturovává dle odebraného množství.
Pokud má smlouvu s dodavatelem vlastník areálu, kterým je velká firma připojená na VN nebo VVN nebo je velkoodběratelem plynu, a energii v rámci areálu dále rozúčtovává (i směrem k MSP), k uplatnění cenového stropu bohužel nedojde.
V těchto případech totiž není koncový subjekt (vaše MSP) v postavení zákazníka podle energetického zákona, a proto dodávku nelze stropovat. Skutečný koncový odběratel elektřiny je v postavení tzv. podružného odběratele a z hlediska energetického zákona nemá práva zákazníka (např. nemá právo volby dodavatele elektřiny či plynu atd.).
V případech, kdy je vlastníkem areálu a subjektem se smlouvou s dodavatelem podnik splňující definici MSP a je připojen na VN nebo VVN nebo odebírá plyn v kategorii střední nebo velký odběratel, dojde v takovém případě k zastropování na úrovni 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru. Pokud bude vlastník areálu při přeúčtování postupovat podle energetického zákona, bude přeúčtovávat pouze náklady na nákup energii, a neměl by do toho zahrnovat další náklady. Měl by tedy přeúčtovávat stropované ceny.
Protože jde o častý případ, SP ČR žádá vládu o úpravu nařízení, aby pokrylo i MSP firmy v areálech.

4) Jsme začínající malá firma, která nemá historii odběrů, resp. máme jen historii, která pokrývala zkušební provoz a najíždění provozu. Tzn. 80 % spotřeby z období najíždění výroby pro nás nyní znamená spotřebu jen na úrovni jednotek procent. Jak situaci řešit?
Svazu průmyslu a dopravy se podařilo prosadit nápravu této situace. S novelou nařízení je upraven postup tak, že pokud není historie odběrů nebo je-li skutečná hodnota odběru za kalendářní měsíc vyšší než nejvyšší měsíční hodnota odběru za referenční měsíc z posledních 5 let, pak se 80 % počítá ze skutečné spotřeby.

5) Co dělat, pokud se na nás strop nevztahuje?
Pro Vaši situaci vláda deklaruje pomoc v rámci Dočasného krizového rámce. První výzva k podávání žádostí byla vyhlášena ze strany MPO dne 2. 11. 2022 s příjmem spuštěným od 15. 11. (zde) a týká se způsobilých nákladů za období únor - říjen 2022. Zde jsou k dispozici 2(3) úrovně podpory (až 45, případně 200 mil. CZK). Byť se podařilo dojednat určitá zjednodušení a zajistit další pomoc pro firmy, stále tento program má omezení, které nemusí řadě firmám poskytovat dostatečnou a jednoduchou pomoc. Program by měl pokrýt alespoň část nákladů na energii za rok 2022 (část nákladů nad dvojnásobek ceny, kterou jste průměrně platili v roce 2021). O podporu je potřeba si zažádat. Více v článku zde (včetně odkazu na 1. výzvu).
Zároveň EK schválila revizi Dočasného krizového rámce, která dává možnost pro další poskytování pomoci touto formou za jednodušších a vstřícnějších podmínek. K tomuto však MPO konkrétní detaily zatím neavizovalo.
Poznámka: Evropská komise 28. 10. 2022 vydala revizi Dočasného krizového rámce. Tento dokument je základem pro jednu z možností států pro pomoc, kde česká vláda a MPO deklarovaly, že dle DKR poskytnou pomoc firmám, které "nespadají do zastropování“. První výše uvedená výzva ale byla vyhlášena dle „původních“ pravidel DKR. Aktuální znění i předchozí verze evropského DKR lze nalézt zde.

kategorie Aktuálně
zpět