Revize barcelonských cílů v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství

Evropská komise zveřejnila 7. 9. 2022 doporučení Rady o revizi barcelonských cílů v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství (ECEC – Early Childhood Education and Care).

Zaměstnavatelé oceňuji komplexní přístup návrhu EK k poskytování péče o děti. Vítají, že EK vyzývá členské státy, aby zajistily řešení pro osoby s atypickou pracovní dobou, aby lépe sladily pracovní a soukromý život i mimoškolní péči a podporují myšlenku sledování provádění doporučení prostřednictvím evropského semestru. Zaměstnavatelé současně upozorňují, že v návrhu není žádný odkaz na vytvoření vhodného rámce pro veřejné a soukromé poskytovatele péče o děti na vnitrostátní úrovni, který by zaručoval rovné podmínky.

Dostupnost služeb předškolního vzdělávání a péče je klíčovým faktorem účasti žen na trhu práce. Korelace mezi účastí matek na trhu práce a mírou zapsání do ECEC je zvláště silná u matek, jejichž nejmladší dítě je mladší 3 let. S ohledem na tuto skutečnost stanovila Evropská rada v roce 2002 barcelonské cíle v oblasti péče o děti s cílem zvýšit účast žen na trhu práce posílením poskytování péče o děti v raném věku a jejich vzdělávání. Evropská rada si stanovila dva cíle, tj. míru účasti 90 % dětí ve věku od 3 let do věku povinné školní docházky a míru účasti 33 % dětí mladších 3 let. Přestože barcelonských cílů bylo na úrovni EU v průměru dosaženo, některé členské státy výrazně zaostávají a rozdíly přetrvávají zejména u dětí z domácností s nižšími příjmy.

Cílem tohoto doporučení je povzbudit členské státy, aby zvýšily účast na vzdělávání a péči v raném dětství s cílem usnadnit ženám účast na trhu práce a posílit sociální a kognitivní rozvoj dětí, zejména u dětí ve zranitelných situacích nebo ze znevýhodněného prostředí. Konkrétně Komise navrhuje revidovat barcelonské cíle, aby se vytvořil nový impuls pro podporu dalšího sbližování účasti dětí na vzdělávání a péči v raném dětství mezi členskými státy, a tím pomohla zvýšit účast žen na trhu práce a odstranit rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů. Zabývá se také dalšími dimenzemi, které jsou důležité pro dosažení barcelonských cílů, zejména cenovou dostupností, dostupností a kvalitou předškolního vzdělávání a péče, které jsou klíčové pro reakci na potřeby rodičů a dětí, a ovlivňují tak skutečné přijímání těchto služeb. Vyzývá rovněž členské státy, aby zohlednily časovou náročnost účasti dětí na předškolním vzdělávání a péči, která by měla být dostatečná k tomu, aby rodičům umožnila smysluplně se zapojit do placené práce, a podíl dětí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením účastnících se předškolního vzdělávání a péče.

Revidované Barcelonské cíle

  •  50 % dětí mladších 3 let;
  • 96 % dětí ve věku od 3 let do věku zahájení povinné základní školní docházky.

Členské státy se vyzývají, aby zajistily dostupnost služeb péče o děti v raném věku a jejich vzdělávání, které umožní účast dětí, která by se mohla s věkem dítěte postupně zvyšovat. Za tímto účelem návrh zahrnuje cíl intenzity účasti, která je zásadní pro zahájení a udržení pravidelné profesní činnosti:

  • alespoň 25 hodin týdně pro děti do 3 let;
  • minimálně 35 hodin týdně pro děti od 3 let a začínající.

Stojí za zmínku, že do hodnocení implementace je třeba dodatečně zahrnout dva ukazatele: ukazatel intenzity účasti všech dětí na vzdělávání a péči v raném dětství (vyjádřený v „hodinách/týdně“) a také ukazatele účasti dětí z různých skupin, včetně těch zranitelných.

kategorie EU infoservis
zpět