Byznysové asociace z celého světa společně tlačí WTO k požadovaným reformám

13. ministerská konference WTO (MC13), která se bude konat v Abú Dhabí ve dnech 26. až 29. února 2024, je pro Světovou obchodní organizaci (WTO) klíčovým momentem v souvislosti se stupňujícími se globálními výzvami.

Vzhledem k rostoucímu geopolitickému napětí, zejména v důsledku konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě, a rostoucí míře nejistoty snad nebylo nikdy tak naléhavé, aby WTO znovu potvrdila svůj závazek k multilateralismu a obchodu založenému na pravidlech. Tato konference je považována za lakmusový papírek, který prověří význam WTO při podpoře globálního hospodářského růstu a řešení současných problémů, jako je změna klimatu, reakce na pandemie, průmyslové dotace a potravinová bezpečnost.

Podnikatelské svazy z Austrálie, Brazílie, Kanady, Japonska, Jižní Koreji a Spojených států ve spolupráci s evropskou BusinessEurope, které je Svaz průmyslu členem, vyjadřují WTO silnou podporu a zdůrazňují význam konstruktivních reforem v oblasti řešení sporů a průmyslových dotací. Tyto reformy mají zásadní význam pro zvýšení účinnosti WTO a její schopnosti řešit naléhavé otázky, jako je dynamicky se rozvíjející oblast digitálního obchodu a environmentální výzvy.

Zásadní oblastí pro EU, která vyžaduje okamžitou pozornost, je řešení krize v oblasti řešení sporů WTO. Integrita světového obchodu závisí na spolehlivém a závazném mechanismu řešení sporů. Současná slepá ulička, kterou podtrhuje použití vícestranného prozatímního rozhodčího řízení (MPIA) jako dočasného řešení, zdůrazňuje potřebu komplexního řešení, které by zahrnovalo všechny členy WTO. Neřešení tohoto problému by mohlo ohrozit mnohostranný obchodní systém, což by vedlo k významným hospodářským ztrátám.

Kromě toho představuje MC13 příležitost k urychlení diskusí o průmyslových dotacích a úloze státu v ekonomice. Podniky prosazují jasná a transparentní pravidla, která zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž. Další prioritou je prodloužení moratoria na cla na elektronické přenosy, což je zásadní krok pro růst digitální ekonomiky. Trvalé zavedení tohoto moratoria by zabránilo nepříznivým dopadům nových obchodních překážek na digitální obchod.

Kromě toho by se konference měla zaměřit na podporu pevného právního rámce pro inovace, zejména s ohledem na debaty kolem dohody TRIPS. Ochrana práv duševního vlastnictví má zásadní význam pro podporu inovací v různých odvětvích, včetně těch, která jsou klíčová pro řešení změny klimatu a digitální transformaci.

MC13 rovněž nabízí platformu pro pokrok v oblasti iniciativ společného prohlášení (JSI), jejichž cílem je modernizace WTO. Klíčem k účinnému řešení současných i budoucích obchodních výzev bude upřednostnění jednání o iniciativách v oblasti elektronického obchodu a životního prostředí.

Nadcházející zasedání MC13 je pro WTO klíčovým bodem, na němž může prokázat svou schopnost přizpůsobit se a reagovat na vyvíjející se globální prostředí. Dosažení konsensu v oblasti reforem řešení sporů, průmyslových dotací a podpory digitální ekonomiky bude mimo jiné zásadní pro posílení role WTO jako pilíře globální hospodářské stability, růstu a otevřeného mezinárodního obchodu založeného na pravidlech.

Prohlášení podnikatelských svazů si můžete přečíst zde.

kategorie SP v mezinárodních organizacích
zpět