Stanovisko k evropské strategii hospodářské bezpečnosti

Cílem strategie je zachování otevřeného trhu EU a zároveň chránit základní hospodářské zájmy před vnějšími zranitelnostmi a hrozbami. Poziční dokument konfederace evropského podnikání BusinessEurope „Strategie evropské hospodářské bezpečnosti“ se zabývá zásadní potřebou EU zvýšit svou hospodářskou odolnost v podmínkách měnící se geopolitické situace a výzev v oblasti dodavatelských řetězců. Tato strategie má zásadní význam pro ochranu hospodářských zájmů EU, aniž bychom se uchýlili k protekcionismu, který by měl za následek oslabení hospodářského růstu a ztráty konkurenceschopnosti. Zdůrazňujeme, že ochrana životně důležitých bezpečnostních zájmů nesmí sloužit jako zástěrka pro skrytý protekcionismus a nesmí ohrozit integritu jednotného trhu a volný pohyb kapitálu.

Aby byla strategie úspěšná, musí najít správnou rovnováhu mezi hospodářskými a národními bezpečnostními cíli. To vyžaduje důkladné posouzení různých rizik identifikovaných v rámci strategie před přijetím nových nástrojů EU, které musí být přesné, přiměřené a předvídatelné. Tato posouzení rizik by měla být prováděna v úzké spolupráci s podniky a zároveň by měla zohledňovat zájmy a potřeby EU.

Svaz průmyslu spolu s BE zdůrazňuje rovnováhu mezi různými iniciativami v rámci tří pilířů strategie EU, kterými jsou "promote, protect and partner" - PPP (podpora, ochrana a partnerství). Pilíře „podpory“ a „partnerství“ mají zásadní význam pro budování ekonomické odolnosti a zajištění bezpečného a stabilního prostředí příznivého pro růst a je třeba je dále rozvíjet. Naopak iniciativy v rámci pilíře „ochrany“ by měly být cílené, přiměřené a řádně odůvodněné na základě věcných podkladů.

Vyzýváme k obnovení partnerství a spolupráce mezi Komisí, členskými státy a soukromým sektorem s cílem zajistit jednotné uplatňování pravidel a předpisů v této oblasti v celé EU. Spolupráce by měla mít podobu dalšího sdílení zpravodajských informací a využívání dostupných nástrojů, které podnikům umožní úspěšně konkurovat ve světě zvýšených bezpečnostních rizik.

Jsme přesvědčeni, že v oblasti kontroly vývozu a prověřování přímých zahraničních investic je zapotřebí větší koordinace a spolupráce na úrovni EU. Vyzýváme však k obezřetnosti v oblasti odchozích investic, kde je před přijetím dalších opatření nutná jasná identifikace problému a následná pečlivá analýza rizik a přínosů.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer k tomu dodává: „V době, kdy se zintenzivňuje debata o vypracování evropské strategie hospodářské bezpečnosti, vydává BusinessEurope tento dokument. Podle nás musí být strategie zakotvena v zásadách konkurenceschopnosti a otevřenosti. Ochrana životně důležitých bezpečnostních zájmů nesmí sloužit jako zástěrka pro skrytý protekcionismus a nesmí ohrozit integritu jednotného trhu a volný pohyb kapitálu."

Svaz svými příspěvky podpořil vznik dokumentu. Ten považujeme za začátek debaty, neboť o mnoha z obsažených otázek se bude dále diskutovat a pozice Svazu a BusinessEurope se tak bude dále vyvíjet.

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět