Stanovisko k novele energetického a stavebního zákona (2022/2, OZE)

SP ČR podporuje co nejjednodušší procesy povolení zdrojů OZE ať už v oblasti energetiky či v oblasti samotného stavebního práva. Bohužel slibované zjednodušení, urychlení povolení a výstavby bezemisních zdrojů se týká pouze velmi malé části OZE. Proto navrhujeme další úpravy, aby byla problematika OZE řešena komplexněji včetně velkých obnovitelných zdrojů energie včetně všech solárních elektráren, biometanu, vodíku, větrných elektráren, a dále také malých modulárních reaktorů. Nutné je také řešit posílení energetické infrastruktury kvůli možnosti připojení všech těchto zdrojů.

Návrh novely energetického a stavebního (současného) zákona z dílny MPO

Navrhovaná úprava vede ke snížení administrativních požadavků na nutné minimum, aby byl zajištěn bezpečný provoz výroben z OZE. Navrhuje se zvýšit hranici výkonu výrobny elektřiny, od které je vyžadována licence na výrobu elektřiny udělovaná Energetickým regulačním úřadem ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW.

V rámci stavebního zákona je cílem usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací proces o umístění stavby. Navrhuje se u staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nevyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pro stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

V bodě 2 důvodové zprávy, v níž je uvedeno odůvodnění hlavních principů se mimo jiné uvádí: „Návrh zákona byl zpracován v reakci na opakované prohlášení předsedy vlády o nutnosti řešení bezpečnosti dodávek energie, resp. snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska. Klíčové pro tento cíl je podpora výstavby bezemisních zdrojů. Důvodem a účelem předloženého materiálu je nastavit legislativní prostředí, které umožní jak fyzickým, tak právnickým osobám zajistit energii na pokrytí jejich potřeb, která bude cenové dostupná, bude z národních zdrojů (energetická bezpečnost) a přispívá k dekarbonizaci ekonomiky České republiky, resp. Evropské unie (plnění závazků v oblasti ochrany klimatu).“.

Tomuto cíli však předložený návrh nedostál, alespoň pokud jde o zjednodušení povolovacích procesů výroben tak, aby se zvýšila pravděpodobnost dosažení klimatických cílů ČR. Navrhované změny jsou svým významem spíše marginální, nebo se týkají malých projektů.

Předložený návrh úprav obou výše uvedených zákonů řeší pouze část obnovitelných zdrojů energie, a to tzv. malé fotovoltaiky do 50 kW. Zvýšení limitu z 10 kW na 50 kW pro povinnost vyřízení licence na výrobu je důležitým krokem, avšak získat licenci není administrativně náročný nebo nejistý krok, takže se z našeho pohledu nejedná o zásadní průlom. Výjimka z povinnosti získat územní rozhodnutí může být sice zásadním zjednodušením, ale má se týkat opět pouze projektů s výkonem do 50 kW, což jsou v drtivé většině instalace na stávajících nebo nových budovách, které nepotřebují (samostatné) územní rozhodnutí ani dnes.

Podobně výjimka z povinnosti získat stavební povolení pro výrobny do 50 kW usnadní realizaci převážně střešních FVE a nijak významně nepřispěje k navýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu ČR. To se neobejde bez realizace solárních parků řádově vyšším instalovaným výkonem na vhodných plochách, těch se však ani jeden z novelou navržených nástrojů prakticky nedotkne.

Zcela v něm absentují i jiné obnovitelné zdroje energie jako je vodík a biometan. Přitom podpora biometanu je jednoím z deklarovaných cílů vlády. 

Z tohoto důvodu předkládáme konkrétní připomínky, které by měly být zahrnuty do předloženého návrhu, aby byla předmětem legislativních úprav i širší oblast obnovitelných zdrojů energie a opatření, která skutečně mohou přispět k urychlení výstavby všech druhů obnovitelných zdrojů všech velikostí. Stejně tak návrh novely nijak nepřispívá ke zlepšení situace v oblasti výstavby VTE, v níž ČR ve srovnání s ostatními evropskými státy významně zaostává. Chybí i OZE na bázi plynu, které také významným způsobem přispějí ke snížení závislosti na dovozu plynu z Ruska a přispějí ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie, protože jsou jako výše zmíněné OZE z domácích zdrojů. Dále chybí i úprava týkající se malých modulárních reaktorů.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět