Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2

Cíl programu

• Cílem programu THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce.
• Program orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice a bezprostředně navazuje na program THÉTA.
• Jeho zaměření je poměrně široké a postihuje oblasti nakládání se všemi relevantními druhy energie v příslušných sektorech včetně sektorových propojení (tzv. sector coupling) a mezioborových aspektů.
• Zahrnuje propojení jak na technické úrovni (např. interakce a propojení energetiky s jinými obory typu nakládání s odpady či vodou v krajině), tak na úrovni společenské (např. změny chování spotřebitelů).
• Zohledňuje všechny potřebné dimenze energetiky, od úrovně celostátních energetických systémů až po lokální řešení.
• Pro účely dosažení cíle je program členěn na tři podprogramy, které se podle zaměření a rozsahu vzájemně podporují a doplňují:
          • Podprogram 1: Výzkum ve veřejném zájmu
          • Podprogram 2: Energetické technologie pro konkurenceschopnost
          • Podprogram 3: Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky
• Doba financování programu je stanovena na období od roku 2024 do roku 2031, tj. 8 let.
• První veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na výběr projektů předpokládá poskytovatel vyhlásit v roce 2023 se zahájením poskytování podpory od roku 2024.

Stanovisko Svazu průmyslu

• Svaz průmyslu podporuje schválení návrhu programu THÉTA 2.
• Pro zajištění konkurenceschopnosti firem v ČR je nutné zajistit dostupnost energií a energetických řešení za adekvátní ceny, k čemuž by měl přispět výzkum, vývoj a inovace v této oblasti prostřednictvím programu THÉTA 2.
• Pro naplnění cíle programu je třeba zajistit předpokládané finanční prostředky ve státním rozpočtu ČR na celou dobu jeho trvání.
• Také upozorňujeme na nedávnou změnu obecného nařízení Evropské komise o blokových výjimkách (GBER), aby byl program v jeho souladu.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět