Svaz uplatnil připomínky k aktualizaci Státní energetické koncepce

V rámci mezirezortního připomínkového řízení Svaz uplatnil řadu připomínek k aktualizaci Státní energetické koncepce.

Ta má tvořit základní dokument pro energetickou politiku v horizontu roku 2040, s výhledem do roku 2050. Stanovuje hlavní tři strategické cíle: bezpečnost dodávek, konkurenceschopnost a sociální přijatelnost, udržitelnost nakládání s energií. SEK obsahuje návrh nástrojů (legislativní, finanční, analytické) a konkrétní deadliny pro jejich přípravu a plnění.

Hlavní 4 okruhy k řešení do roku 2030 jsou:
  • naplnění EU a mezinárodních závazků ČR v oblasti energetiky a klimatu
  • odklon od využívání uhlí s respektováním soběstačnosti a zdrojové přiměřenosti
  • dekarbonizace teplárenství s využitím zemního plynu jako tranzitního paliva
  • Postupná náhrada zemního plynu nízkouhlíkovými a obnovitelnými plyny

Pro SP ČR jsou navržené priority i hlavní oblasti k řešení v pořádku. Pozitivní, že cena energií je jedním z hlavních ukazatelů, Svaz ve svých připomínkách zdůraznil, že je potřebné, aby tento ukazatel zůstal v návrhu zachován. Bylo by ale vhodné vyčíslit celkové dopady na průmysl + porovnání s našimi největšími konkurenty, např. Německem.

Dále Svaz vznesl celou řadu připomínek.

Důležitá připomínka se týká modelování. V modelu chybí náklady na rozvoj a obnovu soustav, v elektřině, plynu, vodíku, CCS. Rovněž byly uměle nastaveny stropy pro OZE ale i jádro - pak modelování nemůže představovat skutečnou citlivostní analýzu.

Navržený nárůst spotřeby považuje SP ČR za nízký s ohledem na plánovanou elektrifikaci průmyslu ale i mobility. Chybí nám řešení otázky dozdrojování. Konkrétní kroky pro zajištění zdrojové přiměřenosti ale i odklonu od uhlí jsou zcela ponechány na navazující nástroje. SEK sice stanovuje detailní cílové koridory pro primární energetické zdroje a pro hrubou výrobu elektřiny, nicméně už nestanoví nástroje a korekční mechanismy pro situaci, kdy se reálná situace bude od těchto koridorů odchylovat. Vyloženě nízký nám pak přijde podíl zemního plynu.

Celou pozici SP ČR naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět