Svaz uplatnil připomínky k Politice ochrany klimatu

V rámci mezirezortního připomínkového řízení Svaz uplatnil řadu připomínek k aktualizaci Politiky ochrany klimatu.

Politika ochrany klimatu je strategickým dokumentem, který formuje cestu Česka směrem k dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050. Zásadním cílem České republiky je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990 díky rozvoji obnovitelných zdrojů energie, úsporám energie a útlumu fosilní energetiky, včetně úplného ukončení těžby a spalování uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033. Politika stejně jako Státní energetická koncepce a Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu byla aktualizovány s cílem reflektovat nové cíle a legislativu na úrovni EU. Zaměřuje se na popis aktuálního stavu, trendů a vize do budoucnosti pro jednotlivé emisní sektory a definuje konkrétní opatření a nástroje pro postupné snižování emisí skleníkových plynů v těchto sektorech.

Svaz ve svých připomínkách obdobně jako u Státní energetické koncepce poukázal na nedostatky modelování. To je pro oba dokumenty, jakož i pro Vnitrostátní plán totožné. V modelu chybí náklady na rozvoj a obnovu soustav, v elektřině, plynu, vodíku, CCS. Rovněž byly uměle nastaveny stropy pro OZE ale i jádro - pak modelování nemůže představovat skutečnou citlivostní analýzu. S tímto souvisí dle našeho názoru podhodnocená spotřeba elektřiny.

V dokumentu dle názoru SP ČR chybí řešení pro oblast odpadového hospodářství, vhodné je šířeji doplnit i vodíkové hospodářství, oblast CCUS, odkazy na dílčí národní strategie. Upozorňujeme na řadu oblastí, které by naopak POK řešit neměl a které jsou spíše v gesci Státní energetické koncepce. Mezi tyto patří odklon od uhlí, problematika měření v elektroenergetice. Dále navrhujeme opravu konkrétních dat a úpravu nástrojů pro dosahování cílů POK, mimo jiné v oblasti dopravy, investičních potřeb, odpadového hospodářství nebo energetiky.

Celou pozici SP ČR naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět