Připomínky SP ČR k nařízení o kompenzacích na dodávku elektřiny a plynu

V rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády ze dne 3. 4. 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů, uplatnil Svaz několik připomínek.

Předmětem předkládaného návrhu nařízení vlády je v souladu s § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona stanovení okruhu údajů, které mají být ze strany auditora ověřeny, a dále vymezení rozsahu, v jakém auditor ověření provádí. Odpovídajícím způsobem se navrhuje upravit, resp. rozšířit předmět úpravy nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1.

Svaz ve svých připomínkách upozornil na fakt, že audit dle požadavků nařízení nebude dle vyjádření několika auditních společností možný bez souhlasu Komory auditorů České republiky, se kterou by vláda měla začít urychleně spolupracovat. Vzhledem k těmto nejasnostem a plánovanému přechodu na 15-minutovou periodu zúčtování odchylek a související zahlcení informačních systémů se navrhuje prodloužit termín pro podávání žádostí o úhradu kompenzace.

Celé znění připomínek Svazu je zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět