Svaz uplatnil připomínky k vodíkové strategii

Aktualizovaná vodíková strategie má nastínit jakým způsobem bude státní správa v ČR přistupovat k rozvoji vodíkového hospodářství. Svaz průmyslu a dopravy ČR byl zapojen v relevantní pracovní skupině pod MPO, v rámci mezirezortního připomínkového řízení proto uplatnil několik spíše doporučujících připomínek.

Cílem aktualizované strategie je připravit podmínky pro rozvoj a uplatnění obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku v ČR, jako paliva, nosiče pro import energie a chemické suroviny. Nová strategie navazuje na původní Vodíkovou strategii schválenou vládou v roce 2021. Strategie počítá se třemi etapami naplňování, které se budou časově překrývat a které nazývá lokální ostrovy, globální mosty a nové technologie.

Mezi cíle strategie patří mimo jiné:

 • Vystavět alespoň 400 MWe kapacity elektrolyzérů s prioritou do roku 2027 a zajištění odpovídající podpory;
 • V horizontu roku 2025 zajistit zjednodušení a urychlení souvisejících povolovacích procesů;
 • Do konce roku 2024 analyzovat a upravit dotační tituly potřebné pro rozvoj vodíkové ekonomiky – zejména v rámci tzv. vodíkových údolí ideálně v rámci transformace uhelných regionů;
 • V horizontu let 2025-2026 vytvořit celistvý legislativní a regulační rámec pro vodíkovou ekonomiku, včetně rámce pro záruky původu, certifikáty, technické normy apod.;
 • V horizontu roku 2025 analyzovat způsob a formu repurposingu plynárenské distribuční infrastruktury;
 • V horizontu let 2024-2028 připravit plynárenskou infrastrukturu na blend vodíku a zemního plynu;
 • V horizontu let 2026-2028 analyzovat možnosti a technickou způsobilost ukládání vodíku do stávajících zásobníků, případně další možnosti ukládání vodíku;
 • Do roku 2030 provést repurposing 2 větví plynárenské přepravní soustavy (Lanžhot – Brandov, Brandov – Waidhaus) a posílit roli ČR v oblasti tranzitní přepravy vodíku;
 • Zajistit plnění cílů z Národního akčního plánu Čistá mobilita v oblasti vodíkové mobility: podpora nákupu vodíkových silničních a železničních vozidel, rozvoje vodíkové veřejné dopravy, koordinovaným způsobem s výstavbou páteřní sítě vodíkových čerpacích stanic a rozvojem mobilních čerpacích stanic.

V rámci svých připomínek Svaz upozornil na:

 • Vhodnost doplnění termínů do usnesení vlády, aby bylo jasné, v jakém časovém horizontu se mají plnit
 • Potřebu dále pracovat na analýze delšího časového horizontu využití vodíku za rokem 2030-35, přitom zohlednit i možnost využití nízkouhlíkového vodíku
 • Problematické použité ceny RFNBO vodíku, události v posledním půlroce poukazují na vyšší ceny i ve střednědobém horizontu
 • Potřebu dopracovat dedikovanou importní strategii pro vodík, případně tuto oblast řešit v rámci dalších aktualizací
 • Několik nekonzistencí v rámci použitých pojmů a odkazů na kapitoly
 • Potřebu doplnit do akceleračních zón, které se v ČR plánují, i akcelerační zóny pro elektrolytickou výrobu vodíku
 • Potřebu větší podpory výzkumu a vývoje vodíkových technologií.

Celé znění připomínek SP ČR naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět