Připomínky Svazu k vyhlášce o technicko-ekonomických parametrech podpory POZE

Svaz v rámci mezirezortního připomínkového řízení k vyhlášce o technicko-ekonomických parametrech podpory POZE uplatnil několik zásadních připomínek.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), ve znění vyhlášky č. 275/2023 Sb., přináší následující změny:

  1. Navyšuje výši diskontní míry z 6,12 na 6,21 % po zdanění. Navýšení WACC je dáno dílčí úpravou metodiky pro stanovení některých ze vstupních parametrů. U bezrizikové míry výnosu došlo k upřednostnění průměru namísto dosavadního mediánu a dále, stejně jako v případě parametru beta a podílu cizího kapitálu, ke zkrácení období pro stanovení průměru na 5 let oproti původním 10 letům.
  2. Navyšuje výše parametrů (měrných investičních nákladů) spojených s výstavbou nových výroben elektřiny, tepla a biometanu, nebo modernizací výroben elektřiny od roku 2025.
  3. V reakci na zákon č. 469/2023 Sb. odstraňuje parametry pro nové výrobny tepla z bioplynu, protože tato podpora byla s účinností od 1. ledna 2024 zrušena.
  4. Ve vazbě na notifikační řízení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „KVET“) upřesňuje dobu životnosti pro tyto výrobny.
  5. Ve vazbě na notifikační oznámení na teplo z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) a očekávané notifikační rozhodnutí na KVET upravuje způsob stanovení ceny tepla, který je využitelný v cenové regulaci.

Svaz ve svých připomínkách vyjádřil obavy z nastavení nového rámce pro biometan, který nepřinese kýžené výsledky.

Dále Svaz navrhuje:

  • Zvýšit diskontní míru, navržená výše stále neodpovídá aktuální situaci na trhu
  • Stanovit ještě kratší období pro průměrování bezrizikové míry výnosu, např. 3 roky
  • Upravit hodnoty ročního využití výroben bioplynu a biometanu na totožné hodnoty, aplikovat obdobné náklady na palivo

Všechny připomínky Svazu naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět