Připomínky Svazu k registrační vyhlášce

Svaz v rámci mezirezortního připomínkového řízení uplatnil několik zásadních připomínek k novele registrační vyhlášky.

Cílem změn vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 489/2021 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, je úprava termínu pro oznámení změny formy podpory a upřesnění údajů nezbytných pro proces registrace podpor v přílohách k vyhlášce, zejména ve smyslu upřesnění způsobu ověřování údajů zadaných výrobcem energie v souvislosti s vyhláškou č. 166/2022 Sb.

Svaz ve svých zásadních připomínkách nesouhlasí s novým datem termínu pro možnost výrobce provést změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů ze zeleného bonusu na výkupní cenu a u výkupní ceny na zelený bonus. Navrhujeme ho změnit na konec října kalendářního roku.

Jinak hrozí podstatné riziko přechodu většiny výrobců pobírajících provozní podporu ve formě zeleného bonusu na výkupní ceny. Je to z toho důvodu, že termín pro změnu formy provozní podpory do 31. července daného kalendářního roku je velice vzdálen termínu pro vydání cenového rozhodnutí, které bude stanovovat výši provozních podpor na následující kalendářní rok. Výrobci si proto nebudou moct dostatečně kvalifikovaně zvážit, která forma provozní podpory pro ně bude vhodnější. Navrhovaný termín je také problematický ze stran povinně vykupujících.

Další připomínky Svazu směřují k úpravě v oblasti biometanu, a vyjasnění uvádění IRR v registracích.

Celé znění připomínek Svazu naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět