Konference a závěrečné analýzy studie k proměnám trhu práce

Jaké dopady do praxe a problematické aspekty má poslední novela zákoníku práce z roku 2020, jak probíhá zavádění flexibilních forem práce v naší zemi a jaký měla vliv koronavirová krize na využívání zahraniční pracovní síly v České republice? To byla témata letošní závěrečné konference, kterou Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal v rámci aktivit dle § 320a písm. a) zákoníku práce dne 8. 12. 2022.

Konference se stejně jako v loňském roce konala online formou.

 

Zákoník práce – náměty na změny na základě vyhodnocení komplexní novely zákoníku práce z roku 2020, elektronizaci doručování a judikatury soudního dvora EU

V roce 2020 proběhla zatím poslední novelizace zákoníku práce. Cílem analýzy, kterou pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval tým řešitelů ze společnosti Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., bylo vyhodnocení dopadů této novely do praxe. Analýza se zaměřila na tři části a to na problematické aspekty poslední novely ZP a její dopady do praxe (získání zkušeností z praxe, zejména např. institutu dovolené, vysílání zaměstnanců, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů pro případné úpravy k odstranění aplikačních problémů), dále pak na elektronizaci doručování v pracovněprávních vztazích a v neposlední řadě i na problematiku úpravy pracovní doby ve světle Judikatury Soudního dvora EU. 

pdfCelá analýza k přečtení

 

Flexibilní formy práce v ČR

Aktuálním tématem je otázka zavádění flexibilních forem práce, jakými jsou např. práce z jiného místa, kratší pracovní doba, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, sdílené pracovní místo atd. a to zejména v důsledku pandemie COVID-19. Využití flexibilních forem práce závisí nejen na druhu vykonávané profese a potřebách zaměstnance, ale také na možnostech zaměstnavatele. Nezanedbatelný vliv pak má i právní prostředí. Předmětem této studie, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, proto bylo zmapování současné situace v uplatňování flexibilních forem práce v České republice.

pdfCelá studie k přečtení

 

Vliv koronavirové krize na využívání zahraniční pracovní síly v ČR

Pandemie COVID-19 v letech 2020-21 vedla k dočasnému uzavření řady podniků a firem, stejně jako k omezení mobility zahraniční pracovní síly, kterou čeští zaměstnavatelé v předkrizovém období potřebovali. Tato krize tedy měla významné dopady nejen na nabídku, ale zejména na poptávku po pracovní síle, mimo jiné i po zahraničních pracovnících ze strany zaměstnavatelů. Studie společnosti TREXIMA, spol. s r.o. se zaměřila na to, jak pandemie ovlivnila český trh práce se zahraničními pracovníky, a na dopad vládních programů na podporu firem na zaměstnávání zahraničních pracovníků.

pdfCelá studie k přečtení

 

Srovnání dopadů obchodní politiky EU v ČR a vybraných členských státech EU

Mezinárodní úrovni se věnovala aktivita zaměřená na téma srovnání dopadů obchodní politiky EU v ČR a vybraných členských státech EU. Jejím cílem bylo zanalyzovat a vyhodnotit, jakou měrou firmy působící v České republice profitují z obchodní politiky EU. V praktickém pojetí se jedná především o přínosy obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi (např. EU-Kanada, EU-Japonsko, EU-Vietnam atd.), taktéž byly sledovány možné negativní dopady této politiky a byla zodpovězena otázka, zda existují významné rozdíly v míře, jakou firmy v různých zemích z obchodní politiky profitují, a co je toho důvodem. Analýzu na toto téma zpracovala společnost GOVCOM a.s.

pdfCelou analýzu si můžete přečíst zde

 

Snížení administrativní zátěže v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Cílem aktivity bylo vyhodnocení časové a znalostní náročnosti současného systému účelové podpory VaVaI na straně žadatelů i poskytovatelů, možnosti naplnění cíle sjednocení systému žádostí a plnění podmínek podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR tam, kde se jedná o stejné údaje dosud požadované odlišně jednotlivými poskytovateli, a dát doporučení ke zlepšení stávajícího stavu přípravy žádostí v této oblasti. Většina poskytovatelů má nyní nastavena vlastní pravidla administrace s využitím většinou vlastních informačních systémů a žadatelům z řad firem a výzkumných organizací tak vznikají vysoké nároky na administrativní kapacity. Analýzu v této aktivitě připravila společnost Ernst & Young, s.r.o.

pdfCelou analýzu si můžete přečíst zde

 

kategorie Trh práce a vzdělávání
zpět