První výzva podpory pro firmy dle Dočasného krizového rámce - aktualizace 15. 12. 2022

MPO 2. 11. 2022 vyhlásilo první výzvu z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Výzva je vypsána v souladu s programem, který schválila v říjnu vláda (zde) a který byl v listopadu Evropskou komisí notifikován. Výzva vychází z pravidel dle Dočasného krizového rámce (DKR) ještě před jeho poslední evropskou revizí (viz níže) a umožňuje některým firmám zmírnit část nárůstu nákladů na elektřinu a plyn ve způsobilém období od 1. února 2022 do 31. října 2022.

Dne 15. 11. 2022 spustilo MPO příjem žádostí. Do spuštění výzvy se Svazu podařilo prosadit úpravu textu výzvy prvním dodatkem, který upravuje některé z problematických bodů, na které Svaz upozorňoval (např. firmy podnikající ve více odvětvích vč. tzv. vyloučených odvětví).

Dne 30. 11. zveřejnilo MPO druhý dodatek k výzvě. Ten reagoval na připomínky Svazu a pomohl alespoň částečně vyřešit situaci propojených firem, kdy mateřská společnost, resp. vlastník odběrného místa přefakturovává (bez navýšení) energie dceřiným firmám. Doteď mohl majitel odběrného místa žádat o podporu pouze na úrovni vlastní spotřeby a musel tedy odečítat veškeré množství energie a náklady na něj, které dále přefakturovával podružným odběratelům (ikdyž se jednalo např. o dceřiné firmy). Nově, v situaci, kdy k přefakturovávání dochází v rámci podnikatelského seskupení, tedy mezi ovládající a ovládanou osobou či mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, ve smyslu § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nemusí být toto přefakturováváné množství a náklady na něj odečítané z Výkazu způsobilých nákladů. Na přefakturováváné energie v takovém případě lze získat podporu.

Bez prokazování provozní ztráty a energetické náročnosti mohou firmy v případech, že jim cena není pro příští rok nařízením vlády zastropována, získat 30 % způsobilých nákladů s limitem 45 mil. Kč. Způsobilé náklady vznikají firmám, kterým cena energie vzrostla o více než dvojnásobek ve srovnání s referenčním obdobím (2021) – blíže popsáno ve výzvě. Další kategorie podpory umožňující vyšší míru podpory (50, respektive 70 % způsobilých nákladů) s vyššími limity (až 200 mil. Kč) jsou určené pro energeticky náročné firmy (nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % obratu) a případně firmy z vybraných odvětví dle přílohy 5 ve Výzvě. Tyto dvě vyšší kategorie ale mají bohužel další omezení ve vztahu k podmínce provozní ztráty, což je pro řadu firem činí obtížně využitelnými (i proto Svaz v rámci revize DKR usiloval o odstranění této podmínky).

Konsolidovaný text výzvy a bližší informace naleznete na stránkách MPO zde.

Spuštění programu a výzev dle DKR Svaz požadoval a prosazoval od počátku vyhlášení této možnosti ze strany EK jako jednu ze součástí balíčku opatření pro firmy. Svaz průmyslu koordinoval a komunikoval připomínky firem vůči vládě a MPO při nastavování programu a výzvy v ČR. Již dříve se podařilo vyjednat, aby součástí nebyly tzv. zelené podmínky, nebo aby u podpory do 45 mil. Kč nebylo nutné splnit podmínku provozní ztráty. Nicméně i přesto nadále zůstala tato podmínka pro určité kategorie pomoci součástí programu a tím i výzvy. Řada omezení plynoucích zejména ze samotného Dočasného rámce na evropské úrovni zůstává a tím je tento nástroj pro řadu firem komplikovaným a nedostatečným. Tento program proto považujeme pouze jako doplňkový a nadále aktivně požadujeme mimořádné opatření v cenách energie, které by se týkalo všech firem například formou zastropování a které firmám poskytne určitou jistotu ohledně vývoje cen pro příští rok.

Vedle zastropování pro MSP se díky soustavnému úsilí Svazu průmyslu a dalších partnerů 14. 12. 2022 podařilo prosadit novelizaci příslušného nařízení, které umožní přijmout cenové opatření na příští rok i pro velké podniky. To bude vycházet právě z Dočasného krizového rámce. Na nastavení 1.výzvy a podniky, které dosud byly oprávněnými žadateli z Výzvy 1 to nebude mít vliv. Firmy budou oprávněny žádat i nadále. Výzva doběhne. Pouze maximální limity podpory nebudou smět překročit limity stanovené současným Dočasným krizovým rámcem. Blíže viz zde.

Některá omezení byla zmírněna a zjednodušena revizí DKR na evropské úrovni 28. října a další programy a výzvy může ČR tedy také zatraktivnit (aktuální znění i předchozí verze evropského DKR lze nalézt zde). V dalších jednáních a pro další výzvy budeme samozřejmě prosazovat maximální využití nových podmínek rámce Českou republikou a doufáme, že je Vláda naplno využije.

AKTUALIZACE (1. 12. 2022): ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které nám posíláte.

1) Naše firma podniká ve více CZ-NACE oblastech včetně tzv. vyloučených odvětví pro podporu z DKR, které ale tvoří pouze minimum našeho obratu, hlavní podnikání máme jinde. Co to pro nás znamená?
Na daný problém jsme MPO jako Svaz upozornili a podařilo se prosadit nápravu, aby nebyli omezováni žadatelé, pro které činnosti uvedené ve vyloučených CZ-NACE nejsou hlavní. Z podpory nebudete vyloučeni, pokud tato odvětví CZ-NACE v souhrnu nepředstavují více než 50 % z celkového obratu.

2) Naše firma je MSP a spadá do zastropování cen podle nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu, ale to se týká až roku 2023. V problémech jsme se díky cenám energie ocitli už letos. Můžeme zažádat o podporu z DKR za rok 2022?
Bohužel nikoliv. Program a výzvu MPO nastavilo pouze pro odběrná místa, na která se nevztahuje zastropování. Svaz průmyslu a dopravy na tento problém dlouhodobě upozorňoval a stále upozorňuje. Požadovali jsme na jednáních, aby toto omezení vláda nezahrnovala. Svaz DKR vždy chápal pouze jako doplněk a pro řadu nejhůře zasažených firem i jako určitou první pomoc - například řada nejen skláren, pekáren nebo keramických provozů jsou ve skutečnosti malé a střední podniky, kterým vláda slibovala pomoci. Byť zastropované ceny budou platit až od 1. ledna 2023 a Svazu se podařilo odstranit limit pro spotřebu plynu u MSP, řada firem se do problémů dostala už letos. Způsobilá období pro zastropování a DKR (únor až říjen 2022) se nijak nepřekrývají, což znamená, že zde není žádný problém z hlediska pravidel veřejné podpory. Přesto na základě politického rozhodnutí zůstane pro rok 2022 vaše firma bez pomoci. Svaz toto bude nadále rozporovat.

3) Ceny energie nás výrazně zasáhly, přesto se nám díky úsporným (včetně omezení provozu) a jiným opatřením podařilo zůstat v černých číslech a nejsme v provozní ztrátě. Dosáhneme na podporu z DKR?
Ano, dosáhnete alespoň na základní úroveň podpory do 45 mil. Kč. Svazu průmyslu a dopravy se pro první výzvu podařilo odstranit podmínku provozní ztráty alespoň pro základní úroveň podpory. Nicméně tato pomoc je pro řadu firem nedostatečná, a proto jako Svaz průmyslu a dopravy prosazujeme další potřebná opatření, včetně plošného zastropování.
U vyšších úrovní podpory podmínku provozní ztráty (záporná EBITDA) původně stanovila evropská pravidla DKR. Svaz průmyslu a dopravy proto požadoval zásadní revizi těchto pravidel, včetně například zrušení podmínky provozní ztráty a navýšení limitů podpory. K této změně nedávno došlo, jak je uvedeno v článku a odkazu výše. Pro další výzvy - ať již listopad-prosinec 2022 nebo pro rok 2023 už změněná evropská pravidla DKR umožňují u vyšších úrovní podpory nahradit podmínku provozní ztráty meziročním poklesem EBITDA o alespoň 40 %. Svaz průmyslu a dopravy bude po MPO a vládě požadovat, aby využila všech zmírnění, které nová evropská pravidla DKR umožňují.

4) Jsme součástí skupiny, jaké limity se na nás vztahují?
Na žadatele (“konkrétní IČO”) se vztahují limity uvedené ve výzvě. V rámci skupiny propojených podniků je ale nutné dodržet limity dané evropskými pravidly a to na úrovni celé EU. Pokud tedy vaše skupina působí ve více státech, je třeba tyto limity hlídat napříč skupinou. Konkrétně vysvětleno v otázkách a odpovědích zde.

5) Naše firma sídlí v areálu, který vlastní jiná firma. Elektřinu a plyn odebírá vlastník areálu a nám jen přefakturovává dle odebraného množství. Nemáme nárok na zastropování, máme nárok alespoň na podporu z DKR?
Bohužel nikoliv. Na problém areálových provozů jsme MPO upozorňovali už v souvislosti se zastropováním. Doposud se nepodařilo situace firem, které sídlí v areálech, jejichž vlastník nemá nárok na zastropování, vyřešit tak, aby dosáhly alespoň na podporu v rámci DKR.
Dne 30. 11. se druhým dodatkem k výzvě (viz výše) podařilo vyřešit alespoň ty situace, kdy v rámci areálu fungují vzájemně propojené firmy, tedy kdy v rámci skupiny jedna společnost s odběrným místem přefakturovává druhé.

Na základě námětů Svazu průmyslu a dopravy a dotazů od členských firem byla ze strany MPO aktualizována a upřesněna řada nejasností. Podařilo se tak vysvětlit některé problematické body, jako například podmínku odměňování managementu. Více naleznete v aktualizovaném dokumentu nejčastějších otázek od MPO zde.

Pro členské firmy uspořádal Svaz 16. 11. 2022 pracovní online seminář, kde byla představena 1. výzva z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět