Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu

SP ČR navrhuje doplnit technické požadavky na stavby vyhrazených technických zařízení, změnu požadavků umisťování technické infrastruktury dle skutečné praxe, umožnění pouze lokálního oplocení stavby sítí technické infrastruktury, odstranění některých nelogických požadavků a úplné transpozici některých zákonných požadavků.

Stanovisko ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4

SP ČR navrhuje aktualizaci Politiky územního rozvoje – konkretizaci záměrů dopravní infrastruktury v oblasti vodní dopravy, doplnění záměrů technické infrastruktury v oblasti elektrizační soustavy. Zároveň žádáme v PÚR zohlednit zákon Lex OZE I a rovněž nařízení 2022/2577. Také navrhujeme u rozvojových záměrů přenosové soustavy vypustit zbytný úkol na prověření jejich účelnosti a reálnosti.