Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Podporujeme poslaneckou novelu správního řádu

Svaz podporuje poslanecký návrh novely správního řádu, který se týká problematiky závazných stanovisek, lhůt pro jejich vydání a nabytí fikce nepodmíněnosti rozhodnutí tímto závazným stanoviskem. Nicméně upozorňujeme, že podobný záměr je rovněž součástí plánované vládní novely zákona o urychlení. Zároveň vyzýváme poslance, aby k danému návrhu iniciovali detailní odbornou diskusi s cílem eliminovat rizika vyplývající z případného soudního přezkumu takové úpravy.

Stanovisko SP ČR k novele zákona o oceňování majetku

SP ČR předkládá zásadní připomínky k novele zákona o oceňování majetku. Zejména požadujeme, aby se oceňování věcných břemen pro stavby technické infrastruktury ve veřejném zájmu, které kvůli jejich povaze nelze ocenit ani obvyklou cenou ani tržní hodnotou, řídilo samostatnou vyhláškou.

Stanovisko k Novele vyhlášky o územně analytických podkladech

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo návrh vyhlášky o územně analytických podkladech, která je jedním z prováděcích předpisů novelizovaného stavebního zákona. Svaz průmyslu v MPŘ uplatnil připomínky, které mají podpořit zejména konzistenci a úplnost navrhovaného znění novely.

Stanovisko ke Koncepci zavádění metody BIM v ČR

Svaz oceňuje a vítá aktivitu, která povede v souladu s pokračující digitalizací společnosti k elektronizaci a digitalizaci rovněž v oblasti přípravy, administrace, výstavby a provozu staveb. Nelze vůbec pochybovat o potenciálu, který metoda BIM a její implementace v ČR může přinést do celého systému výstavby.