Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Svaz požaduje jasné stanovení způsobu zanášení údajů do DTM a četnosti tohoto poskytování, nezapisování ochranných pásem, sjednocení značení sítí, nezávaznost vložených údajů, zneveřejnění některých údajů a úpravu řady sledovaných údajů.

Stanovisko k aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje

Před zahájením prací na jednotlivých akcích realizovaných v rámci aktualizace PÚR požadujeme zajistit si u vlastníků energetických zařízení vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi zařízeními.

Stanovisko k Návrhu zákona o ochraně památkového fondu

Svaz průmyslu a dopravy předkládá zásadní připomínky k návrhu zákona o ochraně památkového fondu. Upozorňujeme zejména na zjevné rozpory či inkonsistence návrhu zákona s aktuálně probíhající rekodifikací veřejného stavebního práva, kdy by tyto měly být uvedeny do souladu přinejmenším se zveřejněným věcným záměrem nového stavebního zákona.

Svaz podporuje věcný záměr stavebního zákona

Svaz průmyslu a dopravy velmi oceňuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo k úplné rekodifikaci veřejného stavebního práva, a podporujeme ambici předložit návrh nového zákona Vládě ČR na začátku roku 2021.

Podporujeme poslaneckou novelu správního řádu

Svaz podporuje poslanecký návrh novely správního řádu, který se týká problematiky závazných stanovisek, lhůt pro jejich vydání a nabytí fikce nepodmíněnosti rozhodnutí tímto závazným stanoviskem. Nicméně upozorňujeme, že podobný záměr je rovněž součástí plánované vládní novely zákona o urychlení. Zároveň vyzýváme poslance, aby k danému návrhu iniciovali detailní odbornou diskusi s cílem eliminovat rizika vyplývající z případného soudního přezkumu takové úpravy.