Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k Návrhu zákona o ochraně památkového fondu

Svaz průmyslu a dopravy předkládá zásadní připomínky k návrhu zákona o ochraně památkového fondu. Upozorňujeme zejména na zjevné rozpory či inkonsistence návrhu zákona s aktuálně probíhající rekodifikací veřejného stavebního práva, kdy by tyto měly být uvedeny do souladu přinejmenším se zveřejněným věcným záměrem nového stavebního zákona.

Svaz podporuje věcný záměr stavebního zákona

Svaz průmyslu a dopravy velmi oceňuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo k úplné rekodifikaci veřejného stavebního práva, a podporujeme ambici předložit návrh nového zákona Vládě ČR na začátku roku 2021.

Podporujeme poslaneckou novelu správního řádu

Svaz podporuje poslanecký návrh novely správního řádu, který se týká problematiky závazných stanovisek, lhůt pro jejich vydání a nabytí fikce nepodmíněnosti rozhodnutí tímto závazným stanoviskem. Nicméně upozorňujeme, že podobný záměr je rovněž součástí plánované vládní novely zákona o urychlení. Zároveň vyzýváme poslance, aby k danému návrhu iniciovali detailní odbornou diskusi s cílem eliminovat rizika vyplývající z případného soudního přezkumu takové úpravy.

Stanovisko SP ČR k novele zákona o oceňování majetku

SP ČR předkládá zásadní připomínky k novele zákona o oceňování majetku. Zejména požadujeme, aby se oceňování věcných břemen pro stavby technické infrastruktury ve veřejném zájmu, které kvůli jejich povaze nelze ocenit ani obvyklou cenou ani tržní hodnotou, řídilo samostatnou vyhláškou.