Navigace exportním světem: Nová strategie ČR

Nová strategie zakotvuje podporu českého finálního produktu a důraz klade na podporu exportu českých firem od začátku (věda, výzkum a inovace) až do konce (marketing a obchodní dovednosti) exportního procesu. SP ČR proto strategické směrování nové Exportní strategie 2023–2033 podporuje.

MODERNÍ PODPORA EXPORTU REAGUJE NA ZMĚNY

Nový systém podpory deklaruje ústup od zaměření pouze na prioritní země směrem k podpoře tvorby hodnotového řetězce a nabídce komplexních řešení. V této souvislosti by ale bylo dobré více akcentovat i koncepční posun k národnímu zájmu. Svaz průmyslu do strategie úspěšně prosadil i důraz na obor výstavnictví. Podpora veletržní účasti firem v zahraničí je důležitou službou státu zajišťující firmám kontakt s odbornou veřejností a analýzu nových trhů či mapování konkurence.

Exportní strategie však bude efektivní pouze a jen tehdy, bude-li schopná reflektovat a adaptovat se na změny v globálním měřítku, např. sílící vliv digitalizace, ale i na nové krize způsobující nové problémy v dodavatelských řetězcích či vyvíjející se geopolitické uspořádání. Proto bude důležité strategii v pravidelných intervalech aktualizovat.

POSÍLENÍ ROLE ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PRO ÚSPĚCH NA GLOBÁLNÍCH TRZÍCH

Při nastavování budoucích aktualizací strategie by měl mít zásadní roli Řídící výbor pro implementaci Exportní strategie, jehož je SP ČR součástí. Jde o zachování mechanismu koordinace zapojených aktérů z předchozí Exportní strategie 2012–2020. Výbor by se měl scházet 4x ročně a první zasedání proběhlo v září 2023, na kterém se schválila prioritní opatření a složení 6 pracovních skupin. Svazu se podařilo mezi prioritní opatření zařadit mj. i důraz na komerční návaznost rozvojových projektů a vytvoření jednotného brandingu ČR a vizuálního stylu státních institucí. Mezi důležité schválené priority exportní strategie dále patří zatraktivňování podmínek pro příchod kvalifikovaných zahraničních pracovníků, implementace služeb zaměřených na trvalém působení firem v zahraničí a revize produktového portfolia exportního financování a pojištění.

Protože zdroje jsou a vždy budou omezené, je potřeba se systematicky zaměřit na oblasti, které skýtají pro české firmy největší přidanou hodnotu. Identifikaci komparativních výhod pro české firmy v cizích zemích musí provádět silová ministerstva věnující se zahraničnímu obchodu a jejich závěry musí být konzultovány s podnikatelskou sférou, aby mohly sloužit jako podklad pro práci státní správy při podpoře českých exportérů.  

Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Exportní strategii ČR pro roky 2023-2033 si můžete stáhnout zde.

Článek vyšel v novém čísle časopisu Spektrum 03/2023.

kategorie Spektrum
zpět