Program DELTA 2: 3. veřejná soutěž

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. 

Záměr „férovějších“ korporátních daní a společného konsolidovaného daňového základu

Evropští komisaři diskutovali dne 27.5.2015 nad zdaněním právnických osob. Akční plán pro „férovější korporátní zdanění“ má být připraven v červnu 2015 a představena v něm bude i strategie ke znovuzahájení prací na zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob v EU. SP ČR bude nadále požadovat ve svých pozicích například princip dobrovolnosti pro firmy. SPČR podporuje hlavní principy záměru, nicméně vzhledem ke složitosti realizace v praxi nepovažuje za vhodné nutit firmy k přechodu na navrhovaný systém. Další komentáře bude možné učinit až se znalostí konkrétnějších parametrů návrhu.

Podkategorie

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškolíme vaše manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE můžete vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získáte také přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

CEBRE bylo vytvořeno Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii. CEBRE nabízí řadu individuálních služeb souvisejících s EU pro firmy a asociace. Jejich přehled najdete zde.

Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy, a to vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni zplnomocněným zavazovat svou vládu. Příslušným ministrem je ministr, do jehož resortu spadá projednávaná agenda. Zároveň může tedy zasedat několik složení Rad současně. Dříve (do listopadu 1993) proto byla výstižně zvána „Radou ministrů“. V předsednictví Rady se členské země střídají po šesti měsících.

Poradní výbor pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představuje největší a nejsilnější podnikatelskou lobby vůči OECD. Sdružuje 41 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa.

BIAC zajišťuje bezprostřední kontakt podnikatelské komunity s OECD. Svým členům dává možnost, účastnit se setkání a globálních fór OECD, konzultací s vedením OECD, vládními delegáty, výbory a pracovními skupinami.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je členem BIAC od roku 1996. Členství mu dává možnost, být u vývoje důležitých politik – hospodářské a fiskální či zaměstnanosti a vzdělávání v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní světové trendy podložené analýzami a statistikami OECD. Umožňuje jeho členům zapojit své experty do řešení konkrétních problematik otevřených v rámci OECD. Ve specifických oblastech jako jsou věda, výzkum, technologie a energetika má SP ČR své zástupce na pozicích místopředsedů příslušných výborů BIAC.

www.biac.org

BusinessEurope sdružuje 40 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 34 zemí Evropy. Je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím (zastupuje 20 milionů podniků v Evropě) a lídrem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. Pro SP ČR je nejpřímější a nejefektivnější cestou jak ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise v samém zárodku. SP ČR je členem od roku 1993 a BusinessEurope je pro něj určující organizací pro vytváření vlastních strategií a hájení zájmů českého a evropského průmyslu.

zpět