Pro firmy bude jednodušší dosáhnout na státem podporované vývozní úvěry

Bylo dosaženo dohody o modernizaci pravidel OECD pro vývozní úvěry.

Podle Evropské komise poskytne aktualizace Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech (Arrangement on Officially Supported Export Credits - the “Arrangement”) zjednodušené podmínky, aby státem podporované financování vývozu lépe vyhovovalo potřebám vývozců ve stále konkurenčnějším prostředí a zároveň nedocházelo k narušení trhu. Výsledek zároveň rozšiřuje okruh ekologických a klimaticky šetrných transakcí, na které se vztahují dodatečné pobídky v podobě pružnějších finančních podmínek.

Ujednání předpokládá rozšíření rozsahu ekologických nebo ke klimatu šetrných projektů, které jsou způsobilé pro delší lhůty splatnosti (tj. způsobilé v rámci "Climate Change Sector Understanding" nebo CCSU). Ty by zahrnovaly projekty týkající se ekologicky udržitelné výroby energie, zachycování, skladování a přepravy CO2, přenosu, distribuce a skladování energie, čistého vodíku a čpavku, výroby s nízkými emisemi, dopravy s nulovými a nízkými emisemi a čistých energetických nerostů a rud.

Finanční podmínky mají být změněny několika způsoby:

  • Prodloužení maximální doby splácení na 22 let u projektů způsobilých pro CCSU a na 15 let u většiny ostatních projektů;
  • Zavedení dalších flexibilních možností splácení;
  • Úprava minimálních sazeb pojistného na úvěrové riziko pro delší dobu splácení a dlužníky s vyšším ratingem úvěrového rizika.

Maximální doba splácení se prodlouží z 18 až na 22 let pro transakce šetrné ke klimatu a ekologické transakce a z 8,5 a 10 let až na 15 let pro většinu ostatních projektů. Kromě toho se sníží minimální sazby pojistného, které jsou vývozní úvěrové agentury povinny účtovat za své pojistné krytí pro delší doby splácení. V neposlední řadě budou zavedeny další možnosti flexibility, pokud jde o splátkový kalendář po dobu trvání poskytnutého finančního balíčku.

Očekává se, že reformovaná pravidla vstoupí v platnost později v tomto roce, jakmile účastníci dokončí své formální interní rozhodovací procesy a odsouhlasí nové znění ujednání. Účastníky ujednání jsou EU, Austrálie, Kanada, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království a Spojené státy.

Předpisy ujednání stanovují nejpříznivější finanční podmínky, které mohou členové ujednání nabídnout při poskytování státem podporovaných vývozních úvěrů. Pro ujednání OECD představuje stále větší výzvu financování poskytované zeměmi, které nejsou členy OECD a nejsou tudíž tímto ujednáním vázány. Konkurence ze zemí, na něž se nevztahuje ujednání OECD, roste a představuje výzvu nejen pro EU a její členské státy, ale i pro OECD obecně.

Další informace lze dohledat na webových stránkách OECD.

Aktualizace ujednání navazuje na závěry Rady z března 2022, kde se EU zavázala stát v čele snahy o jeho modernizaci. 

Mikuláš Nozar
/
kategorie Podpora exportu
zpět