Nový nástroj EU na obranu proti zahraničním subvencím

Komentáře BusinessEurope k návrhu EK týkajícího se řešení zahraničních subvencí.

 • Podporujeme tento nástroj a věříme, že má velký potenciál pro narovnání obchodních a investičních podmínek na vnitřním trhu. 
 • Nástroj však musí být účinný a zároveň musí pro firmy představovat co nejnižší administrativní zátěž.


V současné době regulační rámec EU stanovuje pouze pravidla a limity pro státní podporu poskytovanou členskými státy EU. BusinessEurope proto dlouhodobě vyzývá k tomu, aby se řešily také zahraniční dotace narušující hospodářskou soutěž. Po mimořádně rychlém legislativním postupu vstoupilo 12. ledna 2023 v platnost nařízení EU o zahraničních subvencích (FSR), bude se uplatňovat od 12. července 2023. Podle tohoto nařízení bude mít Komise pravomoc vyšetřovat finanční příspěvky poskytované třetí zemí, z nichž mají prospěch společnosti vykonávající hospodářskou činnost v EU, a napravovat jejich narušující účinky. V případě zadávání veřejných zakázek a fúzí a akvizic přesahujících určité prahové hodnoty budou muset společnosti oznamovat zahraniční finanční příspěvky, které obdržely, a to od 12. října 2023.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ K FSR

Dne 6. února 2023 zveřejnila Evropská komise návrh prováděcího nařízení, které stanoví procesní podrobnosti FSR, včetně:

 • Postupů pro oznamování spolu s návrhem formulářů pro oznamování koncentrací a nabídek na veřejné zakázky;
 • Pravidla pro výpočet lhůt;
 • Procesní pravidla pro předběžné přezkumy a hloubková šetření v případech podezření na zahraniční subvence narušující hospodářskou soutěž.
 • Možnosti zúčastněných stran předložit své názory na návrhy dokumentů v rámci čtyřtýdenní veřejné konzultace online, která byla ukončena 6. března. Komise zváží příspěvky obdržené od zúčastněných stran a přijme konečné prováděcí nařízení ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

STANOVISKO BUSINESSEUROPE

FSR jsme velmi podporovali a mnoho našich doporučení se promítlo do konečného znění nařízení. Jsme však znepokojeni tím, že návrh prováděcího nařízení neumožňuje přiměřené a účinné provádění FSR. Vytváří nadměrnou byrokracii pro podniky a hrozí, že Evropskou komisi zahltí nepodstatnými informacemi. V našem příspěvku v rámci veřejné konzultace jsme předložili několik doporučení, jak postupy zlepšit. V tomto ohledu vystupují do popředí dvě hlavní obavy:

 • Pojem "zahraniční finanční příspěvek" stále není jasně definován, což pro společnosti vytváří velké nejasnosti ohledně jeho interpretace.
 • Procesní pravidla týkající se postupů při zadávání veřejných zakázek ukládají společnostem, které tvrdí, že neobdržely zahraniční finanční příspěvky podléhající oznamovací povinnosti, aby i tak předložily seznam všech zahraničních finančních příspěvků, které obdržely. Tímto způsobem hrozí, že pracovní zátěž bude vyšší pro ty společnosti, které neobdržely žádné zahraniční finanční příspěvky podléhající oznamovací povinnosti, než pro ty, které je obdržely.
 • Aby byl nástroj zvládnutelný, je proto třeba prováděcí nařízení doplnit výjimkami, které z oznamovací povinnosti i z povinnosti podat prohlášení vyjmou konkrétní typy zahraničních finančních příspěvků (určitého typu nebo pod určitou hodnotou)

DOPORUČENÍ PRO ČLENY BUSINESSEUROPE

BusinessEurope předložila svůj příspěvek k veřejné konzultaci s návrhy na zlepšení na technické úrovni. Je však také třeba, aby podnikatelská sféra na vyšší politické úrovni zdůraznila, že v současné podobě by oznamovací povinnosti podle FSR představovaly pro evropské společnosti nadměrnou byrokratickou zátěž. Nástroj by se tak mohl stát dalším faktorem, který negativně ovlivní evropskou konkurenceschopnost a atraktivitu EU pro zahraniční investory v době, kdy se podniky již potýkají s vysokými cenami energií a další nadměrnou regulatorní zátěží. 

 • Vyzýváme proto naše členy, aby toto poselství předali při svých kontaktech s příslušnými zástupci národních vlád a institucí EU. Celkově je důležité předat následující body:
 • Podporujeme tento nástroj a věříme, že má velký potenciál pro vyrovnání podmínek.
 • Nástroj však musí být účinný a zároveň musí být zachována co nejnižší administrativní zátěž.
 • Návrh prováděcího nařízení tento požadavek nesplňuje, neboť nejasná definice pojmu "zahraniční finanční příspěvky" klade na společnosti nadměrné požadavky na podávání zpráv.
 • Jasněji definovaný pojem "zahraniční finanční příspěvky" nebo obecné výjimky, které vylučují méně relevantní typy zahraničních finančních příspěvků, jsou nezbytné, aby FSR zůstal pro společnosti a Komisi zvládnutelný.

Úplné připomínky BusinessEurope naleznete zde.

Mikuláš Nozar
/
kategorie Obchodní politika
zpět