Stanovisko k novele zákona o hospodaření energií

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu novely zákona o hospodaření energií, který představuje jeden z páteřních předpisů regulace odvětví energetiky v ČR. Požadujeme přepracování zejména pasáží týkajících se postavení a funkce energetických specialistů, a to jak v pozici fyzických osob, tak osob právnických, které svoji činnost vykonávají prostřednictvím tzv. určených fyzických osob.

Svaz nesouhlasí s poslaneckým návrhem novely stavebního zákona

SPČR vydal negativní stanovisko k poslaneckému návrhu novely stavebního zákona, který navrhoval přesun kompetencí v rámcio posuzování souladu stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací. Svaz považuje navrhovanou změnu stavebního zákona za nekoncepční, vytrženou z věcných i procesních souvislostí a k návrhu zaujímá negativní stanovisko.

Stanovisko k ukončení projektu Národního inovačního fondu

SP ČR je zklamán, že se Národní inovační fond ani v tomto programovém období nedaří zřídit. Po mnoha letech příprav a investování nemalého finančního i intelektuálního kapitálu je projekt Národního inovačního fondu (NIF) Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušen.

Svaz odmítá některé úpravy novely horního zákona

Svaz průmyslu a dopravy vítá otevření diskuse o možnostech zajištění dostatečných prostředků pro sanaci, rekultivaci a kompenzaci následků důlní a těžební činnosti. S ohledem na rozsah navrhovaných změn a předpokládané dopady na provozovatele a vlastníky dolů a lomů však požadujeme, aby předkládanou legislativu doprovázelo obvyklé posouzení dle standardů RIA. Zároveň odmítáme navrhované zrušení pětiletého moratoria na sazby úhrady z vydobytých nerostů, které je výsledkem křehkého kompromisu mezi představiteli veřejné sféry a průmyslu.

Svaz podporuje zrušení zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu

SPČR vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem na zrušení zákona o zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr. V obchodní výměně s mohutnou asijskou ekonomikou spatřujeme značný nevyčerpaný potenciál. Zároveň však upozorňujeme, že by neměla být přehlížena bezpečnostní rizika spojená se zbožím tzv. dvojího užití.