Stanovisko k návrhu nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod

Svaz průmyslu a dopravy ČR odeslal stanovisko k  "Návrhu nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací". Bylo vzneseno celkem 7 připomínek (6 zásadních a 1 obecná). Svaz  upozorňuje na některé technické nedostatky návrhu a nejasnosti v oblasti nově navrhovaného monitoringu znečištění odpadní vody a nutnosti jeho lepší definice. Dále upozorňujeme na zvýšení nákladů, které nastanou v případě navrhovaných změn. Tyto se promítnou navýšením ceny stočného pro koncového zákazníka.

Uplatnili jsme připomínku k novele vyhlášky o FKSP

Podle připravované novely vyhlášky bude nově možné z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) hradit i příspěvek na pravidelnou hromadnou dopravu zaměstnanců. Navrhujeme, aby bylo možné hradit z FKSP i pravidelnou neveřejnou (svozovou) hromadnou dopravu, neboť z návrhu novely, ani z důvodové zprávy, není jasné, proč by měl být příspěvek poskytování pouze na pravidelnou (veřejnou) hromadnou dopravu podle přílohy č. 2 zákona o DPH.

Stanovisko k popisu způsobu zakládání spin-off společností

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá vznik materiálu popisujícího způsob zakládání spin-off společností. Takovýto praktický návod může pomoci ke komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Předkládaný dokument Ministerstva průmyslu a obchodu považujeme za první důležitý krok, na který však musí navazovat další. K nyní předloženým materiálům navrhujeme následující připomínky.

Připomínky Svazu k návrhu Zásady cenové regulace ERÚ pro období 2021-2025

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) předložil připomínky v rámci veřejné konzultace Energetického regulačního úřadu (ERÚ) k návrhu Zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Zásady cenové regulace považuje SP ČR za zcela zásadní dokument, který bude ovlivňovat rozvoj sektorů elektroenergetiky a plynárenství v následujících minimálně pěti letech, avšak i s významným dopadem za tento časový horizont.

Stanovisko Svazu k materiálu: Implementace a rozvoj sítí 5G v Česku

Celý dokument se zabývá sítěmi 5G z pohledu mobilních operátorů a v některých pasážích jinou než mobilní (rádiovou) 5G síť ani nepředpokládá. Jsme přesvědčeni, že pro plné využití potenciálu 5G sítí je tedy třeba podpořit i rozvoj fixních částí 5G sítí. Materiál jako takový by měl být přesnější a měl by odpovídat technologickým možnostem, které jsou v dnešní době k dispozici.

Stanovisko Svazu k návrhu zákona o významné tržní síle

Návrh si klade za hlavní cíl transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Změny je třeba provést v oblasti uzavírání dodavatelských smluv, deklarování nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a v okruhu dotčených subjektů.“ SP ČR se domnívá, že předložený návrh tento cíl přesahuje a lze hovořit i o „goldplatingu“, a také o nevhodném předjímání samostatné evropské úpravy.

Připomínky Svazu ke Zprávě o životním prostředí České republiky 2018

SP ČR ve svém stanovisku k MPŘ ke Zprávě o stavu životního prostředí České republiky 2018, uplatnil zásadní připomínku. Vzhledem k tomu, že data k tematickému celku Odpady pro rok 2018 nejsou k dispozici, považujeme za irelevantní nyní materiál připomínkovat. Požadujeme doplnění dat a opakování připomínkového řízení.

Stanovisko k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí se snížením základní sazby ročního zeleného bonusu na elektřinu z KVET, neboť nereflektuje reálný vývoj nákladů spojených s provozem kogeneračních jednotek a nákladů na palivo.