Připomínky k novele nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024

Plán odpadového hospodářství ČR je nástrojem pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. POH ČR vychází z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech. POH ČR má tři části - závaznou, směrnou a analytickou. Závazná část se přijímá ve formě nařízení vlády. 

Stanovisko k novele vyhlášky o strategickém hlukovém mapování

Důvodem novely vyhlášky je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). Zpracování hlukových map je pro ČR závazné. Hlukové mapy se pořizují v 5 letých cyklech pro hlavní pozemní komunikace, železniční tratě a letiště a aglomerace. Na základě jejich pořízení se zpracovávají akční plány, které představují konkrétní návrhy snižování hluku.

Stanovisko k registrační vyhlášce

Nová vyhláška reaguje na novelu zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, která definuje nová schémata provozních podpor pro nové a modernizované výrobny elektřiny z OZE, KVET, důlních plynů, nové výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu. Svaz mimo jiné upozorňuje, že návrh nezohledňuje, že uplatnění práva na podporu může být nařízením vlády upraveno jak ve vztahu k výrobně, tak ve vztahu ke zdroji elektřiny.

Stanovisko k vyhlášce o energetickém posudku

Zákon o hospodaření energií přinesl úpravy v „typech“ energetických posudků, které je povinnost nebo možnost zpracovávat. Na tyto změny reaguje návrh vyhlášky o energetickém posudku. Svaz mimojiné navrhuje upravit správný odkaz na spotřebu tepla v hodnocených variantách v Příloze 5.

Připomínky k vyhlášce o regulačním výkaznictví

Vyhláška upravuje náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání a je tak prováděcím předpisem pro § 20 energetického zákona. Svaz je názoru, že dosavadní vyplňování výkazů za cenovou lokalitu je dostačující a detailní kalkulace dle úrovní předání by měly být vyžadovány pouze v případech pochybností či kontrolních šetření.

Připomínky k vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Svaz navrhuje, aby pravidla pro náhradu výroben byla aplikována shodně nejen pro případy, kdy ve stávajícím místě připojení dochází ke změně druhu výrobny, ale rovněž i v případech, kdy se nahrazuje výrobna stejným druhem výrobny a jen dochází ke změně technických podmínek připojení.

Stanovisko k vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou

Svazu v návrhu vyhlášky chybí promítnutí ustanovení přijatých novel energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie – např. nově zavedené definice předávacího místa a zavedení rezervovaného příkonu v místě připojení a v předávacím místě.

Stanovisko k novele vyhlášky o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Novelizace vyhlášky je nezbytná zejména kvůli změnám v terminologii zákona o elektronických komunikacích, kterou zavádí předmětná transpoziční novela na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady. Svaz průmyslu a dopravy uplatnil k této vyhlášce své připomínky. Ty se týkají zejména definování náležitosti daňového dokladu či termínů zániku závazku.

Stanovisko k akreditační vyhlášce ÚOOÚ

SP ČR ve svých připomínkách upozorňuje na to, že je potřeba vyjasnit některé okolnosti týkající se akreditací a subjektů pro vydávání osvědčení. Jedná se např. o nutnost vyjasnění vzájemných vztahů, pravomocí ÚOOÚ, certifikačního schématu a dalších dokumentů.