Stanovisko k návrhu zákona o audiovizuálních službách

Svaz uplatnil připomínky k návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů. Cílem návrhu je implementace právní úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu, do českého právního řádu. 

Stanovisko ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

SP ČR vítá snahu resortního vedení reagovat na dramatické změny v podmínkách hospodaření v lesích v celé Střední Evropě způsobené klimatickými změnami. Bohužel ale v předložené koncepci nevidíme žádná konkrétní opatřením, která by pomohla s řešením nejdůležitějších problémů.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že návrh novely vyhlášky byl ze strany ERÚ intenzivně konzultován se zástupci účastníků trhu. Musíme však konstatovat, že v řadě případů nebyly ve výsledném návrhu vyhlášky reflektovány odpovídající závěry z těchto konzultací.

Zapojili jsme se do konzultace OECD k digitálnímu zdanění

Svaz průmyslu a dopravy ČR se aktivně zapojuje do konzultací OECD. Konkrétně se zapojil do konzultace v rámci prvního pilíře („Unified approach“), tedy tzv. jednotného přístupu ke zdanění digitálních aktivit, ve kterém OECD nastiňuje směr možného koordinovaného mezinárodního řešení na základě připravovaného konsensu v členských zemích OECD.