Stanovisko k Návrhu projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje hlavní cíl předloženého návrhu projektu v podobě společného zajištění elektronických verzí vědeckých časopisů aj. zdrojů za užitečný a rozumný. V současné době je zajištěn Národním centrem pro elektronické informační zdroje – CzechELib. Svaz průmyslu však požaduje svými dvěma zásadními připomínkami zajištění předpokladů, které jsou pro takovéto rozsáhlé a finančně náročné projekty obvyklé.

Stanovisko SPČR k materiálu „Dokumenty navazující na Informační koncepci ČR"

Navazující dokumenty Informační koncepce ČR (IKČR) rozvíjí a dále rozpracovávají principy a cíle, které stanovila IKČR,  a skládají se z Metod řízení ICT veřejné správy ČR, Slovníku pojmů eGovernmentu, Národního architektonického rámce a Národního architektonického plánu. Ministerstvo vnitra se zároveň rozhodlo zvolit pro publikaci navazujících dokumentů IKČR formu propojených a vzájemně odkazujících internetových stránek, které společně tvoří a popisují Národní architekturu eGovernmentu.

Svaz podporuje metodické doporučení k identifikaci hospodářské a nehospodářské činnosti výzkumných organizací

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje snahu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) řešit tuto problematiku, kterou považuje za jednu z priorit. Dokument hodnotí Svaz průmyslu jako velmi kvalitní. Proto podporuje jeho navržené znění bez připomínek a vyzývá RVVI, aby jej takto zaslala vládě ke schválení. Tím by nabyl všeobecné platnosti a usnadnil by tak mimo jiné spolupráci firem a výzkumných organizací.

Stanovisko k věcnému záměru energetického zákona

Nový energetický zákon si klade za cíl zohlednit veškeré trendy a požadavky plynoucí z nové evropské legislativy. Unijní legislativní balíček, tzv. „Zimní balíček“, zveřejněný v listopadu 2016 Evropskou komisí, přináší významné změny ve fungování trhu s elektřinou. Dochází k masivnímu rozvoji technologií, jako je decentralizovaná výroba zejména z obnovitelných zdrojů energie, akumulace či elektromobilita.

Svaz zásadní připomínky k návrhu novely zákona o některých službách informační společnosti

Novela má zajistit přiměřené a účinné vymáhání zmíněného evropského nařízení. Dozorovým orgánem určuje Český telekomunikační úřad. Novela také napravuje dřívější úpravu přestupků. Novela obsahuje nově také vymezení přestupků fyzických osob a fyzických osob podnikajících. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení. Na fyzické osoby podnikající se pak uplatňují stejná pravidla jako na právnické osoby.

 

Stanovisko k návrhu novely zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI). Zejména oceňuje zavedení podpory inovací, zahrnutí i jiných než dotačních nástrojů podpory VaVaI, zjednodušení systému podpory včetně jeho větší flexibility a zakotvení role Reprezentace podnikového výzkumu.

Připomínky k návrhu metodiky meziroční úpravy výše ročního zeleného bonusu

Ve stanovisku SP ČR k návrhu metodiky meziroční úpravy výše ročního zeleného bonusu účinné od 1. ledna 2021, které zpracoval ERÚ, Svaz požaduje se seznámit se vstupy, na základě kterých ERÚ navýšil koeficienty, které sníží výši zeleného bonusu pro příjemce podpory a zhorší tak ekonomiku provozovaných zdrojů.