Stanovisko k návrhu věcného záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby

SP ČR upozorňuje na potřebu předložení tezí prováděcích vyhlášek při přípravě zákona, úpravy sdílení informací, zachování vymezení povinných osob apod. Zároveň upozorňujeme, že původně měla z využívání BIM v rámci povolovacích řízení vyplývat řada výhod a benefitů, které nyní nejsou deklarované. Dále je nutné také řešit záruku kvality dat, otevřenost systému a bezpečnosti.

Stanovisko k tzv. havarijní novele zákona o vodách

Svaz opět upozornil na novou povinnost schvalování provozního řádu vodního díla pro čištění odpadních vod s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6000 m3/rok, se kterou nesouhlasíme a žádáme o její odstranění.

Stanovisko k novele zákona o dani z příjmů a DPH

SP ČR vítá záměr snižování administrativy a zvyšování podnikatelské jistoty. Oceňujeme zejména návrh na úpravu parametrů kontrolního hlášení DPH, na jehož nedostatky dlouhodobě upozorňujeme.

Stanovisko k novele stavebního zákona (2022, přenesená působnost, povolení, apelace)

SP ČR nesouhlasí se změnou přístupu v rámci povolovacích procesů včetně dezintegrace řízení a vypuštění některých lhůt, opouštěním fikce souhlasu, zrušením změny u postavení osoby stavebníka, zrušením přednostního projednávání stavebních věcí či vypuštěním apelačního principu v soudnictví. Zároveň žádáme posílení pravomocí Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a zjednodušení a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie.