Stanovisko k novele vyhlášky o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Novelizace vyhlášky je nezbytná zejména kvůli změnám v terminologii zákona o elektronických komunikacích, kterou zavádí předmětná transpoziční novela na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady. Svaz průmyslu a dopravy uplatnil k této vyhlášce své připomínky. Ty se týkají zejména definování náležitosti daňového dokladu či termínů zániku závazku.

Stanovisko k akreditační vyhlášce ÚOOÚ

SP ČR ve svých připomínkách upozorňuje na to, že je potřeba vyjasnit některé okolnosti týkající se akreditací a subjektů pro vydávání osvědčení. Jedná se např. o nutnost vyjasnění vzájemných vztahů, pravomocí ÚOOÚ, certifikačního schématu a dalších dokumentů.

Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie dle směrnice EED

Svaz ve stanovisku upozorňuje, že chybějí připravovaná opatření, která přímo nebo nepřímo povedou k úsporám energie, např. osvobození trakce od platby POZE, kompenzace nepřímých nákladů, komponenta 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava v Národním plánu obnovy, elektrizace tratí v OP Doprava. Snížit deficit nemohou zajistit pouze dobrovolné dohody, jejichž podpora ze strany státu je stále omezená.

Uplatnili jsme připomínky k novelizaci zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

K novelizaci máme řadu připomínek, které se týkají vyjasnění některých nepříliš zřejmých pasáží novelizace, nutnosti duplicitního vykazování a duplicitních povinností. Upozornili jsme též na některé dílčí nedostatky týkající se souladu s jinými legislativními cíli či jinými iniciativami. Zmiňujeme též problematiku volby komunikačního jazyka.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o kontrole systému vytápění

Svaz je názoru, že návrh vyhlášky o kontrole systému vytápění obsahuje značné množství nelegislativního a v praxi obtížně uchopitelného textu a doporučujeme text přepracovat. Některé paragrafy a části paragrafů návrhu požaduje Svaz zcela vypustit, neboť ukládají povinnosti nad rámec zmocnění zákona.

Stanovisko k novele oceňovací vyhlášky (2021)

SP ČR navrhuje, aby se k ceně věcného břemene připočetla v odůvodněných případech i jednorázová cena nadzemního objektu distribuční soustavy v elektroenergetice, která by rozlišovala míru omezení vlastnického práva věcným břemenem. Vlastníci pozemků by tak vnímali náhradu za zřízení věcného břemene za dostatečnou, díky čemuž by se měla omezit časová zdržení, nutnost častějšího využití vyvlastňovacího řízení a zvýšená organizační i finanční náročnost procesu zřízení věcného břemene.

Stanovisko ke Koncepci rozvoje metrologie 2022-2026

SP ČR upozorňuje, že Koncepce by se měla mimo jiné více zabývat možným střetem zájmů a kumulací kompetencí a pravomocí v oblasti metrologie. Dále z našeho pohledu chybí větší důraz na problematiku metrologie v oblasti teplárenství.

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Návrh vyhlášky reaguje na úpravy nadřazených právních předpisů provedené od roku 2011, zejména z hlediska zajištění souladu s terminologií energetického zákona. Vyhláška také obsahuje ustanovení k problematice připojování výroben biometanu k existující plynárenské infrastruktuře