Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie dle směrnice EED

Svaz ve stanovisku upozorňuje, že chybějí připravovaná opatření, která přímo nebo nepřímo povedou k úsporám energie, např. osvobození trakce od platby POZE, kompenzace nepřímých nákladů, komponenta 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava v Národním plánu obnovy, elektrizace tratí v OP Doprava. Snížit deficit nemohou zajistit pouze dobrovolné dohody, jejichž podpora ze strany státu je stále omezená.

Uplatnili jsme připomínky k novelizaci zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

K novelizaci máme řadu připomínek, které se týkají vyjasnění některých nepříliš zřejmých pasáží novelizace, nutnosti duplicitního vykazování a duplicitních povinností. Upozornili jsme též na některé dílčí nedostatky týkající se souladu s jinými legislativními cíli či jinými iniciativami. Zmiňujeme též problematiku volby komunikačního jazyka.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o kontrole systému vytápění

Svaz je názoru, že návrh vyhlášky o kontrole systému vytápění obsahuje značné množství nelegislativního a v praxi obtížně uchopitelného textu a doporučujeme text přepracovat. Některé paragrafy a části paragrafů návrhu požaduje Svaz zcela vypustit, neboť ukládají povinnosti nad rámec zmocnění zákona.

Stanovisko k novele oceňovací vyhlášky (2021)

SP ČR navrhuje, aby se k ceně věcného břemene připočetla v odůvodněných případech i jednorázová cena nadzemního objektu distribuční soustavy v elektroenergetice, která by rozlišovala míru omezení vlastnického práva věcným břemenem. Vlastníci pozemků by tak vnímali náhradu za zřízení věcného břemene za dostatečnou, díky čemuž by se měla omezit časová zdržení, nutnost častějšího využití vyvlastňovacího řízení a zvýšená organizační i finanční náročnost procesu zřízení věcného břemene.

Stanovisko ke Koncepci rozvoje metrologie 2022-2026

SP ČR upozorňuje, že Koncepce by se měla mimo jiné více zabývat možným střetem zájmů a kumulací kompetencí a pravomocí v oblasti metrologie. Dále z našeho pohledu chybí větší důraz na problematiku metrologie v oblasti teplárenství.

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Návrh vyhlášky reaguje na úpravy nadřazených právních předpisů provedené od roku 2011, zejména z hlediska zajištění souladu s terminologií energetického zákona. Vyhláška také obsahuje ustanovení k problematice připojování výroben biometanu k existující plynárenské infrastruktuře

Stanovisko k novele nařízení vlády k investičním pobídkám (2021)

Aktuální návrh MPO na zahrnutí investic s vysokou přidanou hodnotou, které jsou zároveň v souladu s RIS3 strategií a patří mezi klíčové pokročilé technologie KET, mezi strategické investiční akce zohledňuje dle našeho názoru směřování podpory směrem k vyšší přidané hodnotě a klíčovým technologickým oblastem. Dále žádáme např. o vyjasnění, jak se bude posuzovat VaV a také žádáme do budoucna o řešení situace, kdy někteří současní žadatelé nemohly kvůli pandemii plně využít slev na dani.

Stanovisko k Podpoře start-upů a spin-offů v souvislosti s Národním plánem obnovy

SP ČR navrhuje dopracování materiálu např. o analýzu současného stavu inovačních ekosystémů, větší zapojení organizací, které se podpoře podnikavosti a studentských startupů dlouhodobě věnují, nebo zdůrazňuje potřebu řešení nedostatečného dealflow (skutečnost, že v ČR vzniká málo technologických startupů připravených na investici).