Stanovisko k aktu o digitálních trzích (DMA)

Evropská komise přichází s návrhem nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v rámci digitální ekonomiky (akt o digitálních trzích, DMA). Deklarovaným cílem toho nařízení je regulace digitálního evropského odvětví, zejména pak malého počtu velkých online platforem, tzv. gatekeeperů. 

Stanovisko k novele zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Cílem návrhu zákona je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými látkami a F-plyny odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami a k efektivnějšímu výkonu státní správy v této oblasti.  

Stanovisko k vyhlášce o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Svaz ve stanovisku požaduje jednotný pokyn pro provozovatele distribučních soustav (dále jen „PDS“), který stanoví, jak správně promítnout slevu ve struktuře DÚF. Nebude-li sjednocen postup pro všechny PDS, každý to v DÚF může posílat různě a ze strany obchodníků budou vznikat dotazy, protože nebude zřejmé, že se jedná o slevu z ceny zajišťování distribuce elektřiny (za nekvalitu).

Stanovisko ke Koncepci Smart Cities

Navrhujeme v rámci Koncepce Smart Cities více podchytit potřebu digitálního vzdělávání pomocí digitálního obsahu, přípravu obcí na přechod k čisté mobilitě, poskytování otevřených dat, carsharingu a další.

Stanovisko k vyhlášce o vstupních kritériích pro poskytování cloudových služeb orgánům veřejné správy

Stanovisko SPČR k materiálu „Návrh vyhlášky o požadavcích na základní úroveň důvěrnosti, integrity a dostupnosti pro posuzování poskytovatele cloud computingu a služeb cloud computingu využívaných orgány veřejné správy a na strukturu a náležitosti podkladů k ověření splnění požadavku na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací (vyhláška o vstupních kritériích)“

Stanovisko k vyhodnocení Státní energetické koncepce ČR

SP ČR považuje vyhodnocení SEK za objektivní. SEK by se však měla s ohledem na očekávané výrazně zvýšené závazky ČR v oblasti snižování emisí CO2 a navyšování podílu OZE aktualizovat. V rámci aktualizace SEK je také nutné klást větší důraz na naplňování cílů, zejména v oblasti bezpečnosti dodávek energie.

Stanovisko ke Strategii EK pro chytrou a udržitelnou mobilitu

Podle SP ČR by se Strategie EK měla zabývat přípravou přechodu na udržitelnou a chytrou mobilitu v dopravě a průmyslu, včetně finančních, socioekonomických a technologických limitů. Je velmi důležité, aby s dopravou spojený evropský průmysl včetně českého, který má silný exportní charakter, včas a kreativně vstupoval do těchto inovací a nezaostával za rozvojem nových technologií v Asii a Americe.