Stanovisko k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.

Svaz průmyslu a dopravy ČR zaslal připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko k návrhu zákona o zaměstnanosti a o inspekci práce

SP ČR prostudoval a posoudil předložený návrh zákona a chápe přijetí směrnice č. 2014/67/EU a její transponovanost do českého právního řádu, avšak se domníváme, že navrhovaný zůsob transpozice do zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění je nesprávný a nepřiměřený.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Svaz požaduje výjimku z kontrol spalinových cest u běžných plynových spotřebičů, u nichž neexistuje riziko vzniku požáru z důvodu jejich nízké výstupní teploty ze spotřebiče do spalinové cesty. Rovněž tak neexistuje jakékoliv riziko vzniku požáru u spalinových cest sloužících jako digestoře nad tepelnými spotřebiči. Proto požadavek na provádění kontroly spalinové cesty z důvodu prevence vzniku požáru u zařízení, kde toto riziko nehrozí, považujeme za neodůvodněný.