SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k návrhu vyhlášky o požární bezpečnosti

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Stanovisko ke Strategii BESIP 2021-2030

SP ČR upozorňuje, že v oblasti bezpečnosti dopravy je nutné se zaměřit také na další faktory jako ekologičnost, doba jízdy a její předvídatelnost, možnosti odpočinku či kvalitu infrastruktury.

Vyhláška o energetickém auditu

Stávající znění vyhlášky nedostatečně reflektuje principy provádění energetického auditu dle normy a neobsahuje postup stanovení parametrů pro identifikaci, zda podnikatel spadá do skupiny povinných podnikatelů podle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Vstup SP ČR do veřejné konzultace k vývoji nových emisních tříd automobilů (post-Euro 6/VI)

Z pohledu Svazu jsou současné emisní třídy Euro 6/VI dostatečně přísné a jejich další zpřísňování by bylo kontraproduktivní. Zároveň nesmí dojít k dalším protichůdným regulacím (třídy EURO a legislativní normy pro CO2). Nutné je ale řešit větší podporu nízkouhlíkové dopravy a také řešit obcházení současné regulace např. pomocí manipulace řidičů s filtry pevných částic apod.

Svaz průmyslu odmítá návrhy na zvýšení minimální mzdy

SP ČR za aktuální situace odmítá jakékoliv navrhované zvýšení minimální mzdy, protože návrh není podložený v podstatě žádným hodnocením dopadů navrhovaných variant na zaměstnavatele a trh práce za současné ekonomické situace. Zejména jde o dopady navýšení nejnižších úrovní zaručených mezd.