SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k Tezím pro změnu liniového zákona (energetické stavby; 2022)

SP ČR vítá a podporuje navržené změny liniového zákona, které přispějí ke zrychlení povolovacích procesů nízkouhlíkových výroben energie. Žádáme ale o rozšíření řady výhod i pro další důležité oblasti energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie. Zároveň je žádoucí doplnit i integraci některých, dnes dosud neintegrovaných řízení jako např. nakládání s vodami.

Stanovisko k novele zákona o urychlení výstavby (liniový zákon) (dopravní TEN-T stavby; 2022)

SP ČR žádá o ujištění, že směrnice o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T) bude plně transponována včetně např. lhůty 4 let pro udělení povolení, rozšíření dohledu v případě nečinnosti na všechny akty v rámci povolování a doplnění institutu osnovy žádosti o informaci o jednotlivých etapách a lhůtách a údaje o orgánech a zúčastněných stranách.

Stanovisko k vyhlášce o Pravidlech trhu s plynem

Svaz navrhuje například upravit postupy při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě nebo sjednotit lhůtu ukončení dodávky plynu na pět dnů.