SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k Návrh vyhlášky o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě spolupracuje s NÚKIB i Ministerstvem vnitra, aby byl vytvořen opravdu funkční systém pro poskytování cloudových služeb orgánům veřejné správy. Domníváme se ale, že předkladatel neposkytl dostatečně jasné a určité vysvětlení některých kritérií uvedených v návrhu vyhlášky (a to ani v rámci důvodové zprávy).

Stanovisko k novele vodního zákona

Cílem novely je zpřesnění kompetencí státních orgánů při řešení havárií mimořádného rozsahu v reakci na poznatky z praxe, aby bylo do budoucna možno takové situace efektivně řešit. Svaz ve stanovisku k návrhu poukazuje na neurčitou definici pojmu "havárie mimořádného rozsahu".

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Vyhláška stanovuje pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením plynárenské soustavy ČR, mohou toto právo realizovat za předem známých podmínek.

Stanovisko k Návrhu Dohody o partnerství v programovém období 2021–2027

SP ČR v připomínkách žádá, aby Dohoda umožnila co nejširší možnosti podpory a k omezení, pokud budou důvodná, docházelo případně až v jednotlivých OP a výzvách. Zároveň žádáme, aby Dohoda reflektovala poslední vývoj v nastavení jednotlivých operačních programů. Cílem SP je, aby Dohoda neomezovala možnosti podpory a aby se prioritami nového programového období byla podpora transformace na nízkoemisní hospodářství, podpora výzkumu a vývoje a podpora digitalizace.