SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko SPČR k novele zákona o oceňování majetku

SPČR předkládá zásadní připomínky k novele zákona o oceňování majetku. Zejména požadujeme, aby se oceňování věcných břemen pro stavby technické infrastruktury ve veřejném zájmu, které kvůli jejich povaze nelze ocenit ani obvyklou cenou ani tržní hodnotou, řídilo samostatnou vyhláškou.

Odmítáme poslanecký návrh změny zákona o ochraně ovzduší

Poslanci přicházejí s návrhem na zrušení zákonné povinnosti umožnit vstup do obydlí za účelem kontroly dodržování povinností dle zákona o ochraně ovzduší. Svaz průmyslu tento návrh považuje za nekoncepční a zdůrazňuje, že úsilí o zlepšování kvality ovzduší musejí rovnoměrně vyvíjet všechny hospodářské sektory, vč. domácností. Právě domácnosti jsou dle údajů ČHMÚ hlavním původcem prachových částic v českém ovzduší. Kontroly v praxi nejsou zneužívány a často představují jediný účinný způsob, jak v dané obci disciplinovat občany, kteří nedodržují zákon.