SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k novele vyhlášky o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Novelizace vyhlášky je nezbytná zejména kvůli změnám v terminologii zákona o elektronických komunikacích, kterou zavádí předmětná transpoziční novela na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady. Svaz průmyslu a dopravy uplatnil k této vyhlášce své připomínky. Ty se týkají zejména definování náležitosti daňového dokladu či termínů zániku závazku.

Stanovisko k akreditační vyhlášce ÚOOÚ

SP ČR ve svých připomínkách upozorňuje na to, že je potřeba vyjasnit některé okolnosti týkající se akreditací a subjektů pro vydávání osvědčení. Jedná se např. o nutnost vyjasnění vzájemných vztahů, pravomocí ÚOOÚ, certifikačního schématu a dalších dokumentů.

Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie dle směrnice EED

Svaz ve stanovisku upozorňuje, že chybějí připravovaná opatření, která přímo nebo nepřímo povedou k úsporám energie, např. osvobození trakce od platby POZE, kompenzace nepřímých nákladů, komponenta 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava v Národním plánu obnovy, elektrizace tratí v OP Doprava. Snížit deficit nemohou zajistit pouze dobrovolné dohody, jejichž podpora ze strany státu je stále omezená.

Uplatnili jsme připomínky k novelizaci zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

K novelizaci máme řadu připomínek, které se týkají vyjasnění některých nepříliš zřejmých pasáží novelizace, nutnosti duplicitního vykazování a duplicitních povinností. Upozornili jsme též na některé dílčí nedostatky týkající se souladu s jinými legislativními cíli či jinými iniciativami. Zmiňujeme též problematiku volby komunikačního jazyka.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o kontrole systému vytápění

Svaz je názoru, že návrh vyhlášky o kontrole systému vytápění obsahuje značné množství nelegislativního a v praxi obtížně uchopitelného textu a doporučujeme text přepracovat. Některé paragrafy a části paragrafů návrhu požaduje Svaz zcela vypustit, neboť ukládají povinnosti nad rámec zmocnění zákona.