Stanovisko Svazu k rozpočtu na VaVaI 2018

Připomínky SP ČR k Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024

Stanovisko ke Strategickému rámci Česká republika 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 je strategický dokument vlády stanovující dlouhodobé priority rozvoje ČR, které by měly zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace.Svaz požaduje zejména návaznost na další, již vytvořené, strategické dokumenty a úpravy v oblasti vědy a výzkumu a energetiky.