Stanovisko SP ČR k novele daňového řádu implementující směrnici DAC V

SP ČR obecně podporuje boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování a mezinárodní spolupráci v boji proti daňovým únikům. Navrhovaná transpozice směrnice DAC V do daňového řádu, ale dle našeho názoru jde v bodě uvedeném níže zbytečně nad rámec směrnice a nalomuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. Mlčenlivost je nezbytným předpokladem důvěry mezi klientem na jedné straně a advokátem, daňovým poradcem či notářem na straně druhé. SP ČR proto navrhuje článek I bod 2 návrhu bez náhrady vypustit.

Stanovisko k záměru MF na pilotní zavedení režimu reverse charge

Zásadní ne neříkáme, ale Svaz žádá Ministerstvo financí, aby nespouštělo pilot na reverse charge bez důkladné analýzy dopadů na podnikatelský sektor.  Uvítali bychom, pokud by nyní hlavní aktivita Ministerstva financí byla věnována slibovaným zjednodušením povinností pro daňové subjekty.

Stanovisko SP ČR k obnovené iniciativě CCCTB

Svaz průmyslu obecně považuje záměr zjednodušení pro mezinárodně působící firmy v podobě jasných a jednotných pravidel pro plnění daňových povinností za pozitivní, nicméně nesouhlasíme u takto zásadní a komplikované změny s povinným režimem. Zajištění jednoznačné úpravy všech konkrétních situací z praxe na základě složitosti současných daňových systémů považujeme za velmi obtížné a na základě předloženého návrhu nelze jednoznačně potvrdit, že bude vše připraveno tak, aby pro firmy byl skutečně přínos jednoznačný.

Zpráva dle zemí: další nová povinnost pro mezinárodně působící firmy v rámci boje proti daňovým únikům

Jste součástí nadnárodní skupiny podniků, tedy podniků působících v zemích s různými jurisdikcemi, s celkovými ročními konsolidovanými výnosy nad 750 mil €, pak se Vás od roku 2017 bude týkat nová povinnost podávat tzv. Zprávu dle zemí (dále jen Zpráva, Country-by-country Report). Pokud má mateřský podnik ve své jurisdikci daňové rezidence povinnost podat zprávu podle jednotlivých zemí, pak ji samozřejmě za celou skupinu podává on, případně zastupující nejvyšší mateřský subjekt. Vaší úlohou bude ale poskytnout součinnost mateřské společnosti, která Zprávu bude podávat.