Stanovisko k implementaci směrnice ATAD do českého právního řádu

Směrnice ATAD je schválená a je pro ČR právně závazná. Nyní se jen řeší varianty implementace. Pro SP ČR je důležité, aby ČR zbytečně nešla dobrovolně nad rámec povinné implementace (gold plating), aby čeští podnikatelé nebyli poškozeni více, než podnikatelé v jiných členských státech. Ministerstvo financí, zdá se, nechce jít zbytečně nad rámec povinné implementace, což oceňujeme.

Stanovisko SP ČR k novele daňového řádu implementující směrnici DAC V

SP ČR obecně podporuje boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování a mezinárodní spolupráci v boji proti daňovým únikům. Navrhovaná transpozice směrnice DAC V do daňového řádu, ale dle našeho názoru jde v bodě uvedeném níže zbytečně nad rámec směrnice a nalomuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. Mlčenlivost je nezbytným předpokladem důvěry mezi klientem na jedné straně a advokátem, daňovým poradcem či notářem na straně druhé. SP ČR proto navrhuje článek I bod 2 návrhu bez náhrady vypustit.

Stanovisko k záměru MF na pilotní zavedení režimu reverse charge

Zásadní ne neříkáme, ale Svaz žádá Ministerstvo financí, aby nespouštělo pilot na reverse charge bez důkladné analýzy dopadů na podnikatelský sektor.  Uvítali bychom, pokud by nyní hlavní aktivita Ministerstva financí byla věnována slibovaným zjednodušením povinností pro daňové subjekty.