Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Stanovisko SPČR k Návrhu vyhlášky o náležitostech naturového posouzení

Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby Ministerstvo životního prostředí důsledně zvážilo, zda existuje dostatečné zákonné zmocnění k tomu, aby byl formou vyhlášky stanoven požadavek na zpracovávání tzv. naturového posouzení jako součásti posudku EIA. V samotném návrhu textu pak mj. požadujeme odstranit duplicitní či nadbytečné požadavky. 

Veletrh POLUTEC 2018 - využijte podpory CzechTrade

Zveme Vás k účasti na veletrhu věnovaném nejnovějšímu vybavení, technologiím a službám z oblasti životního prostředí, který se koná 27. – 30. 11. 2018 ve francouzském Lyonu pod názvem POLUTEC 2018. Akce je NOVĚ  zařazena mezi podporované veletrhy v projektu NOVUMM KET.

Harmonogram výzev OP ŽP na rok 2018

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn plán dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v 19 nových výzvách.

Stanovisko ke Zprávě o životním prostředí v roce 2016

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje sjednocení terminologie a upozorňuje na fakt, že průmysl produkuje, dováží a zpracovává vždy pouze ty chemické látky, směsi a výrobky, které splňují zákonné environmentální požadavky EU z hlediska REACH a CLP.

Využití vody v průmyslu

Průmysl je významným spotřebitelem vody a naprostá většina výrobních procesů se bez jejího využití neobejde. To platí celosvětově. Firmy však musí splňovat přísné zákonné standardy zaručující efektivní využití vody a ochranu životního prostředí při výrobních procesech. 

Odstraňování starých ekologických zátěží je potřeba řešit

Stát se musí aktivně podílet na sanaci ekologických škod a nezbavovat se svého dílu odpovědnosti. Neuspokojivé tempo odstraňování starých ekologických zátěží je dlouhodobým problémem a urychlení procesu je jednou z priorit Svazu i jeho členské základny.