Doporučení dobré praxe OECD v boji proti podplácení

Byznys je aktivní v boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích

Svaz průmyslu a dopravy ČR jakožto člen Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při OECD věnuje od počátků svého působení v BIAC pozornost problematice boji proti podplácení jak na národní, tak mezinárodní úrovni, a to zejména otázkám implementace Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (č. 25/2000 Sb. m.s.) a transparentnosti veřejných zakázek.

OECD a BIAC vnímají, že pro efektivní boj s korupcí a nastavení rovných podmínek v mezinárodním obchodu je stěžejní úzká spolupráce veřejného a soukromého sektoru, a právní jistota pro ty podnikatelské subjekty, které za tuto spolupráci nebudou trestány. Rada OECD proto již 18. února 2010 přijala Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a dodržování pravidel jako nedílnou součást Doporučení rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích z 26. listopadu 2009.

Doporučení by měla sloužit jako právně nezávazný návod společnostem pro zřízení efektivních vnitřních kontrol, etických zásad a compliance programů nebo opatření zaměřených na prevenci a odhalování zahraničního podplácení. Doporučení jsou flexibilní a připravená tak, aby si je společnosti, zejména malé a střední podniky, mohly přizpůsobit svým jedinečným podmínkám (velikosti, typu, právní struktuře, geografické oblasti a průmyslovému odvětví) stejně jako jurisdikci a dalším základním právním principům, na jejichž základě fungují.

POZICE BIAC

Je nutno zabývat se poptávkovou stránkou podplácení, aby podnikatelská komunita získala potřebnou jistotu, a uznat, že žádost o úplatek znamená pro firmy vážný problém a odrazuje je od investic do zemí, kde je poptávka po úplatcích častá. BIAC je připraven pomoci vládám nastavit rámec, který bude stimulovat podniky k vytváření robustních programů k dodržování pravidel a hlášení jejich porušení. Pokud by podniky dostaly právní jistotu, že nebudou trestány za spolupráci, mohlo by to vést k podstatnému zlepšení boje proti korupci.

DODRŽOVÁNÍ ÚMLUVY V ČR

OECD dodržování Úmluvy pravidelně monitoruje. V České republice je gestorem Úmluvy Ministerstvo spravedlnosti ČR. Česká republika má za sebou hodnocení ve třech fázích. Poslední Hodnotící zpráva z Fáze 3 byla přijata v březnu 2013. V březnu 2015 podala ČR písemnou zprávu o pokroku, v níž specifikovala, jakým způsobem bylo 21 doporučení z této Hodnotící zprávy Fáze 3 implementováno. Podané informace posoudili v systému peer review hodnotitelé z Islandu a Jihoafrické republiky a shledali, že z 21 doporučení bylo 5 plně implementováno, 10 implementováno částečně a 6 neimplementováno.

pdfDoporučení OECD dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a dodržování pravidel (compliance)516.14 KB

pdfÚmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (č. 25/2000 Sb. m.s.)661.93 KB

BIAC k Úmluvě

OECD k Úmluvě 

Ministerstvo spravedlnosti ČR k Úmluvě 

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět