Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR
Pro lepší orientaci v možnostech, které SP ČR v legislativním procesu má, je zapotřebí nejprve krátce připomenout pár základních faktů. Jen orientace v nich ukáže, jakým způsobem lze oprávněné zájmy členů SPČR prosazovat. 

SP ČR má četné  možnosti, jakým způsobem oprávněné požadavky svých členů promítnout do norem chování, kterými se řídí (zákonů i podzákonných norem).  Zde není místo pro to  zmiňovat všechny možnosti, kterých tradičně využíváme. Jako ostatní organizace odborné veřejnosti absolvujeme   např. četné odborné diskuse, konference i četná neformální setkávání, kde naši představitelé své názory uplatňují a které ve svých důsledcích jistě k povědomí o potřebách řešení konkrétních problémů našich členů přispívají. Kromě toho máme vybudované cesty, které vedou ke konkrétním výsledků v legislativním procesu. 

Celý proces podrobně ZDE

V historii Svazu se z hlediska časového vzniku legislativních materiálů nejvíce osvědčily tyto cesty:


  1. Na začátku vzniku jednotlivých konkrétních materiálů  - při diskusi na jednotlivých ministerstvech. SP ČR má vybudované mnohé kontakty, naši členové i zaměstnanci jsou zváni do mnoha četných odborných týmů, které mají trvalý charakter (např. odborné komise při RHSD, Rady vlády pro nejrůznější problematiku aj.) nebo jsou zřizovány ad hoc. pro jednotlivá aktuální témata. Je zapotřebí také zmínit, že SP ČR je ze strany jednotlivých odborných úseků ministerstev často kontaktován se žádostí  o vyjádření ke konkrétnímu tématu, naší představě řešení nebo „pouze“ o poskytnutí praktických informací, např . o četnosti firem, kterých se problém týká, jaký je jeho rozměr apod.
  2. SP ČR jako jeden z nejvýznamnějších členů tzv. tripartity (Rady hospodářské a sociální dohody) má pravidelnou možnost nejen vyjádřit se k navrhovaným materiálům,  ale také vyvolat pozornost ke konkrétním aktuálním problémům   a zároveň navrhovat a obhajovat jejich řešení. Zejména v poslední době se toto jednání uskutečňuje  každý měsíc a současná vláda jejímu zasedání věnuje zvýšenou pozornost.
  3. SP ČR je jedním z připomínkových míst k materiálům, které se projednávají v vládě. Od prvního ledna letošního roku dokonce naše pozice v tomto procesu výrazně povýšila. Jsme z hlediska závažnosti našich připomínek a jejich projednávání téměř na stejné úrovni jako jednotlivá ministerstva, tzn. že naše připomínky, pokud jsou zásadní a nepodaří se je vypořádat v rámci standardního kola vypořádávání se dostávají do vlády s tzv. rozporem a musí je řešit vláda jako celek.
  4.  Využíváme všech možností, které dává legislativní proces v Parlamentu. Tzn. účastníme se jednotlivých zasedání odborných výborů, máme možnost předložit a vysvětlit své náměty v rámci odborných seminářů, veřejných slyšení a s našimi náměty samozřejmě oslovujeme jednotlivé poslance. Diskuse vedeme nejen po linii výborů, ale také v tematicky zaměřených diskusích v rámci jednotlivých klubů.