Rozhodčí soud PRIAC

priac logo cz

 

 

 

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC)

Řád Rozhodčího soudu

Spolupráce SP ČR a PRIAC

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) uzavřeli Memorandum o spolupráci na rozvoji respektovaného mezinárodního arbitrážního soudu v České republice za účelem podpory oprávněné ambice České republiky stát se technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou, ekonomicky příznivou infrastrukturou a schopností konkurovat v celosvětovém měřítku.

Společným cílem Memoranda je, aby řízení před PRIAC bylo maximálně efektivní, co nejrychlejší a v nejvyšší možné odborné kvalitě, a aby je mohli v maximální možné míře ku svému prospěchu využívat členové SP ČR současně při zachování principu absolutní nezávislosti rozhodců. SP ČR a PRIAC spolupracují v oblasti podpory vytváření renomovaného mezinárodního arbitrážního sudiště při současném zvyšování kvality a zrychlení rozhodování sporů v ČR a s tím související snižování administrativní a ekonomické zátěže podnikatelů a zajištění kvalitních podmínek pro investice, mezi které nepochybně patří také očekávání investorů v oblasti rozhodování sporů.

Rozhodčí řízení

 • Rozhodčí řízení (známé také jako arbitráž) je flexibilní a efektivní způsob řešení sporů vedoucí k vydání rozhodčího nálezu, který s konečnou platností a závazně vyřeší konkrétní spor. Jde o proces upravený zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Oproti klasickému soudnímu řízení rozhoduje v arbitráži jeden či více rozhodců - odborníků na dané téma, kteří se plně a intenzivně věnují konkrétnímu sporu. To vede k výraznému zkrácení trvání celého procesu zejména ve srovnání se soudním řízením. Rozhodčí nález je navíc výstupem práce odborníka na danou obchodní problematiku, které se věnuje i ve svém profesním životě.
 • Rozhodčí nález je v ČR plnohodnotným exekučním titulem, který je u mezinárodních sporů vykonatelný ve více než 150 státech světa.
 • Arbitráž vedená u PRIAC zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a náročné selekci vybraných odborníků, kteří při Rozhodčím soudu působí coby rozhodci.

Rozhodčí soud

 • Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý a nezávislý rozhodčí soud zřízený na základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, Statut a Řád tohoto stálého rozhodčího soudu byly publikovány v Obchodním věstníku.
 • PRIAC rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze.
 • Arbitráž vedená u PRIAC zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině Rozhodčího soudu.
 • Rozhodci PRIAC jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.
 • Předsednictvo PRIAC od roku 2017 intenzivněji rozvíjí společně se svým zřizovatelem tuzemské i mezinárodní aktivity, s cílem poskytování kvalitního, rychlého a efektivního řešení obchodních sporů s garancí maximální transparentnosti.
 • V čele PRIAC stojí sedmičlenné předsednictvo, jehož šest členů je voleno na dobu pěti let burzovní komorou Českomoravské komoditní burzy Kladno na návrh dosavadního předsednictva. Burzovní komora jmenuje na dobu pěti let tajemníka PRIAC, který je sedmým členem předsednictva.
 • Předsednictvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedy. Jménem Rozhodčího soudu jedná předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředsedové.

Rozhodčí doložka

 • Rozhodčí doložka, na jejímž základě by měl být spor rozhodován před Mezinárodním rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze, může znít např. takto: "Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou s konečnou platností rozhodnuty podle Řádu Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, který je stálým rozhodčím soudem podle § 13 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a to jedním nebo třemi rozhodci ustanovenými v souladu s uvedeným Řádem.”
 • Rozhodčí smlouva/doložka musí být uzavřena v písemné formě.
 • Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.
 • Rozhodčí doložka je platně ujednána i tehdy, tvoří-li součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se doložka vztahuje, jestliže byl písemný návrh smlouvy hlavní druhou stranou přijat jinak než písemně, avšak takovým způsobem, že o tomto přijetí a obsahu tohoto přijetí nejsou pochybnosti.
Václav Rokyta
/
kategorie Aktuálně
zpět