SP ČR výrazně posílil svou roli v legislativním procesu

Od prvního prosince dochází k výrazné změně v procesu vypořádání připomínek ze strany sociálních partnerů včetně SP ČR.

Podle dosavadního stavu předkladatel (např. ministerstvo) sice zasílá návrhy právních předpisů odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů (dále jen „sociální partner“), pokud se tento návrh právního předpisu týká důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek  a SP na ně reaguje.  Nicméně i když označíme svou připomínku jako zásadní, podle dosavadní praxe to prakticky znamenalo, že taková zásadní připomínka sociálního partnera se při jejím „nevypořádání“ ze strany předkladatele nemohla stát předmětem rozporu, o němž by pak následně rozhodovala vláda.

Navrhovanou změnou LPV se tak rozšiřuje okruh připomínkových míst (týká se SP ČR), jejichž připomínky k návrhu právního předpisu označené jako „zásadní“ budou spadat pod zvláštní (přísnější) režim následného projednávání ze strany předkladatele.

V praxi to bude znamenat, že nepodaří-li se ani na úrovni náměstka ministra a posléze ani na úrovni ministra jednáním s osobou stojící v čele některého sociálního partnera zásadní připomínku vypořádat, a případný dosavadní rozpor tak odstranit, předloží předkladatel návrh právního předpisu vládě s rozporem, o němž pak vláda rozhodne na své schůzi. 

Nastane-li taková situace,  vypořádání rozporu se sociálním partnerem na schůzi vlády se uskuteční prostřednictvím předsedy Legislativní rady vlády.

Uvedené opatření je významným krokem v historii Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Je výsledkem vyjednávání na půdě RHSD. Vláda tak dává najevo, že je přístupná společnému  postupu vlády a sociálních partnerů při navrhování právních předpisů týkajících se důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek. Vláda si je vědoma toho, že ke stabilitě právního prostředí České republiky jako jednoho z předpokladů nastartování hospodářského růstu významnou mírou přispěje i posílení aktivní role sociálních partnerů v legislativním procesu, což nepochybně přispěje i ke zvýšení kvality vládou předkládaných návrhů právních předpisů. Zároveň dochází k rozšíření okruhu tzv. fakultativních připomínkových míst o profesní komory zřízené zákonem - i to  lze považovat za krok pozitivním směrem.

Jiří Janda
/
kategorie Legislativní proces
zpět